• nl
Taalkeuze

Fiscale fiches en Belcotax vóór 1 maart 2016

Categorie: Opleiding   Datum: 22/01/2016

Zoals ieder jaar dient u als werkgever een Belcotax-aangifte uit te voeren en uw werknemers de nodige fiscale fiches te bezorgen. 

Deze verplichtingen moeten worden uitgevoerd vóór 1 maart 2016 (= uiterlijk op 29 februari 2016).

Fiscale fiche

De werkgever moet vóór 1 maart 2016 aan iedere werknemer de fiscale fiche overhandigen om de werknemer in staat te stellen zijn aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners in te vullen.

Het staat de werkgever daarbij vrij om de werknemer dit afschrift via een drager naar eigen keuze te bezorgen, eventueel via e-mail of via de post. Ingeval de fiche uitsluitend via e-mail wordt verstuurd, is het aangewezen dit enkel te doen mits voorafgaand akkoord van de werknemer.

Belcotax

Alle schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing moeten de fiches langs elektronische weg indienen vóór 1 maart 2016 via de toepassing Belcotax-on-web.

Afwijkingen op die regel kunnen slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan en moeten worden aangevraagd bij het ter zake bevoegde documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing.

Alle berichten aan de werkgever kan u steeds lezen en consulteren via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën www.fisconet.fgov.be (onder Home > FISCALITEIT > Inkomstenbelastingen > Administratieve richtlijnen en commentaren > Fiscale fiches en bericht aan de schuldenaars van inkomsten). 

Bron: