• nl
Taalkeuze

Fiscus volgt RSZ inzake maximumbedrag loonbonus

Categorie: Fiscaal   Datum: 9/08/2013

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kwamen reeds begin dit jaar uitvoerig onder de aandacht. Sinds 1 januari 2013 is er immers een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer verschuldigd. Voorheen waren geen inhoudingen voorzien, noch op RSZ noch op fiscaal vlak. Als compensatie verhoogde de RSZ het maximumbedrag naar 3.100 EUR. De fiscus bleef echter een maximumbedrag van 2.430 EUR hanteren zodat er een discrepantie bestond tussen enerzijds de grens die de RSZ hanteerde en de grens die de fiscus toepaste. Deze werkwijze had tot gevolg dat een werknemer die de maximale bonus werd toegekend, geconfronteerd werd met een stuk dat belastbaar was.

De wet houdende diverse bepalingen brengt aan deze situatie verandering en past de fiscale grens aan in overeenstemming met het limietbedrag dat de RSZ voorziet, evenwel rekening houdend met de inhouding van de solidariteitsbijdrage. Aldus wordt het fiscale grensbedrag vastgelegd op 2.695 EUR (= 3.100 EUR – 13,07%).

Een werknemer die een niet-recurrente bonus van 3.100 EUR ontvangt zal bijgevolg een solidariteitsbijdrage betalen van 405,17 EUR. Het resterende bedrag van 2.694,3 EUR is vrij van belastingen.

Deze wijziging wordt van kracht vanaf 1 januari 2013. De retroactieve inwerkingtreding kan mogelijks tot gevolg hebben dat een aantal dossiers moeten worden herzien.

Bron: 

  • Wet houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, 48270.