• nl
Taalkeuze

Forfait RSZ-voorschotten gewijzigd!

Categorie: RSZ   Datum: 5/04/2013

Elke werkgever moet voorschotten betalen op de bijdragen die voor dat kwartaal verschuldigd zijn, indien hij voor het voorlaatste kwartaal (K-2) méér dan 6197,34 EUR bijdragen aan de RSZ verschuldigd was.

Tot voor kort moest een werkgever die in het overeenstemmend kwartaal van het vorig kalenderjaar geen bijdrage verschuldigd was (voornamelijk nieuwe werkgevers) een voorschot van 421,42 EUR per tewerkgestelde werknemer betalen, indien twee kwartalen geleden meer dan 6.197,34 EUR aan bijdragen werden aangegeven.

Vanaf 1 april 2013 wordt dit forfait als volgt aangepast:

  • het forfait is verhoogd tot 450 EUR per maand (i.p.v. 421,42 EUR per maand);
  • het maandforfait is verschuldigd vanaf de derde werknemer die de werkgever tewerkstelt op het einde van de voorlaatste maand van het kwartaal (i.p.v. per maand én per tewerkgestelde werknemer).

Als de werkgever geen bijdragen verschuldigd was voor het overeenkomstige kwartaal van het voorafgaande kalenderjaar (K - 4) en/of voor het voorlaatste kwartaal (K - 2), is het bedrag van het voorschot forfaitair vastgesteld op 450 EUR vanaf de 3de werknemer die hij tewerkstelt op het einde van de voorlaatste maand (n-2). Dit forfaitair voorschot moet hij uiterlijk de 5de van elke maand (n) storten.

De nieuwe regeling wordt de eerste keer toegepast voor het voorschot dat verschuldigd is uiterlijk 5 mei 2013.

De werkgever die voor een bepaald kwartaal voorschotten verschuldigd is en zijn verplichtingen niet of in onvoldoende mate nakomt, is aan de RSZ een forfaitaire vergoeding verschuldigd in verhouding tot de schijf van aangegeven bijdragen voor dat kwartaal.

  • Koninklijk besluit van 20 maart 2013 tot wijziging van de artikelen 34 en 34bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27 maart 2013, 19475;
  • Website RSZ – Tussentijdse instructies 4 april 2013