• nl
Taalkeuze

Forfaitaire waardering gratis woonst op losse schroeven

Categorie: Sociaal   Datum: 24/03/2017

U kan als werkgever ervoor opteren om aan uw werknemer een woning of één enkele kamer ter beschikking te stellen. Bovendien kan u ook nog de nutskosten van deze woning voor uw rekening nemen (bv. voor elektriciteit en/of verwarming).

Voor de werknemer wordt het privégebruik aanzien als een voordeel van alle aard.
Indien de werknemer kosteloos kan beschikken over een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed is de waardering verschillend naargelang de werkgever een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is.

Hypothese 1: werkgever is een natuurlijk persoon

Het voordeel bedraagt 100/60 van het (geïndexeerd) kadastraal inkomen (KI) voor een gebouwd onroerend goed en 100/90 voor een onbebouwd onroerend goed.

Hypothese 2: werkgever is een rechtspersoon

  • Is het niet-geïndexeerd KI ≤ 745 EUR: voordeel = 100/60 van het geïndexeerd KI x 1,25
  • Is het niet-geïndexeerd KI > 745 EUR: voordeel = 100/60 van het geïndexeerd KI x 3,8

Om het geïndexeerde KI te kennen, dient het niet-geïndexeerde KI te worden vermenigvuldigd met een indexatiecoëfficiënt. Deze coëfficiënt wordt elk jaar vastgelegd en is voor aanslagjaar 2018 gelijk aan 1,7491.

Het Hof van Beroep van Gent en het Hof van Beroep van Antwerpen hebben recent geoordeeld dat het verschil in fiscale waardering tussen de werknemer die als werkgever een natuurlijke persoon is en diegene die als werkgever een rechtspersoon is het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel schendt.

De vraag stelt zich of de fiscus zijn zienswijze zal bijsturen… wordt ongetwijfeld vervolgd.