• nl
Taalkeuze

Formaliteiten te vervullen vr het einde van maart!

Categorie: Sociaal   Datum: 11/03/2016

Voor het einde van deze maand moet de werkgever de volgende formaliteiten verrichten:

Terugvordering educatief verlof in Vlaanderen

Sinds de Zesde Staatshervorming moet de aanvraag ingediend worden in het gewest waar het personeel dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld. Het is dus niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als het personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten. De aanvraag mag wel geglobaliseerd worden per gewest.

In Vlaanderen is 31 maart 2016 de uiterste datum voor het indienen van het dossier educatief verlof voor het schooljaar 2014-2015. Van deze termijn kan niet afgeweken worden. De postdatum is bepalend.

De aanvraag moet overgemaakt worden aan het Vlaams Gewest

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Voor het schooljaar 2014-2015 geldt een uniform tarief van 21,30 EUR per goedgekeurd uur educatief verlof. De tussenkomst is dus niet meer afhankelijk van het soort gevolgde opleiding.

Voor meer info, zie onze Nieuwsflash van 12 februari 2016.

Opmerking: In Brussel en Wallonië moet het dossier ingediend worden voor eind juni 2016. 

Grensarbeiders: opsturen van de formulieren naar het documentatiecentrum 

De werkgever moet het exemplaar – ingevuld door de grensarbeider eind 2015 - ten laatste op 31 maart 2016 bezorgen aan het bevoegde Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing

De volgende bijlagen moeten toegevoegd worden:

  • de bewijsstukken van de daadwerkelijke woonst van de grensarbeider in de Franse grensstreek;
  • een verklaring van de werkgever die uitdrukkelijk bevestigt dat de werknemer zijn werkzaamheid niet buiten de Belgische grensstreek heeft uitgeoefend gedurende meer dan 30 dagen tijdens het beschouwde jaar;
  • een lijst van de specifieke dagen waarop de werknemer in de loop van het betrokken jaar de Belgische grensstreek heeft verlaten bij de uitoefening van de werkzaamheden.

Voor meer info, zie onze Nieuwsflash van 12 februari 2016.

Jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

De werkgever heeft nog tot uiterlijk 31 maart 2016 de tijd om het verslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te sturen naar de regionale inspectiedienst welzijn op het werk die bevoegd is voor de betrokken exploitatiezetel. 

Voor meer info, zie onze Nieuwsflash van 12 februari 2016.