• nl
Taalkeuze

Ge´ndexeerde fiscale bedragen voor inkomstenjaar 2017

Categorie: Fiscaal   Datum: 27/01/2017

In het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2017 verschenen de geïndexeerde fiscale bedragen voor de inkomstenbelastingen voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018). Hieronder een overzicht van een aantal relevante bedragen.

Fietsvergoeding

Voor inkomstenjaar 2017 zal het bedrag zowel op fiscaal als op RSZ-gebied vrijgesteld worden tot 0,23 EUR per kilometer.

Ook de maximale aftrek als beroepskost wordt verhoogd tot 0,23 EUR per kilometer.

Woon-werkverkeer

Het vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling wordt verhoogd tot 390 EUR.

Deze vrijstelling is enkel van toepassing indien de werknemer aanspraak maakt op de forfaitaire beroepskosten en de verplaatsing maakt met een ander vervoermiddel dan het openbaar gemeenschappelijk vervoer of het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden.

VAA bedrijfswagen – minimumvoordeel

Het voordeel van alle aard (VAA) voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig mag nooit minder bedragen dan 820 EUR (niet-geïndexeerde bedrag) per jaar.

Voor inkomstenjaar 2017 komt dit neer op een ondergrens van 1.280 EUR.

VAA verwarming en elektriciteit

Een werkgever die aan een werknemer gratis verwarming en/of elektriciteit verstrekt, biedt hem fiscaal gezien een belastbaar voordeel. Ook het gratis ter beschikking stellen van een woonruimte maakt een belastbaar voordeel uit.

Deze voordelen worden forfaitair geraamd als volgt:

• Het forfait voor verwarming voor:
o leidinggevend personeel en bedrijfsleiders bedraagt 1.950 EUR;
o andere verkrijgers bedraagt 880 EUR;

• Het forfait voor elektriciteit voor:
o leidinggevend personeel en bedrijfsleiders bedraagt 970 EUR;
o andere verkrijgers bedraagt 440 EUR.

PC-privé

De werkgever kan in het kader van PC-privé de totaliteit of een gedeelte van de aankoopprijs van een pc in nieuwe staat al dan niet met randapparatuur en/of internetaansluiting of -abonnement, terugbetalen aan de werknemer. De tussenkomst kan voor 860 EUR per belastbaar tijdperk vrijgesteld worden.

Eén van de voorwaarden om het gunstregime te kunnen genieten, is dat het belastbaar inkomen in 2017 van de werknemer niet meer bedraagt dan 33.820 EUR.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Sinds 2008 kan de werkgever aan elke werknemer jaarlijks een bonus toekennen die onderworpen is aan een fiscaal gunstregime. Voor de fiscus kan men in 2017 een bonus toekennen van maximum 2.830 EUR.

Terbeschikkingstelling van een woning

Aangezien het gratis betrekken van een woning een element van loon is, moet de werkgever hierop belastingen betalen. Het belastbare voordeel wordt forfaitair gewaardeerd aan de hand van het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning. Voor inkomstenjaar 2017 wordt de berekeningscoëfficiënt vastgesteld op 1,7491.

Voor meer informatie over de andere geïndexeerde fiscale bedragen: klik hier.

Zie ook de rubriek “Sleutelcijfers” voor recente cijfers gebundeld per thema.

Bron:

  • Bericht Federale Overheidsdienst Financiën, BS 23 januari 2017, 12677.