• nl
Taalkeuze

Gedeeltelijke werkhervatting: voorafgaande aangifte i.p.v. voorafgaande toestemming

Categorie: Sociaal   Datum: 12/04/2013

Indien een werknemer na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk wenste te hervatten, diende deze gedeeltelijke werkhervatting vroeger voorafgegaan te worden door de toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Het koninklijk besluit van 12 maart 2013 voorziet in een versoepeling van de procedure tot gedeeltelijke werkhervatting. 

1. Voorafgaande aangifte gedeeltelijke werkhervatting 

Voortaan moet de werknemer elke hervatting van de beroepsactiviteit tijdens de ongeschiktheid bij zijn verzekeringsinstelling aangeven  op de eerste werkdag die onmiddellijk aan die hervatting voorafgaat en binnen dezelfde termijn bij de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling een aanvraag tot toelating indienen om die activiteit tijdens de ongeschiktheid uit te oefenen. Beide aangiften gebeuren samen via éénzelfde officieel standaardformulier. 

2. Beslissing adviserend geneesheer: toelating of weigering? 

De adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling moet zijn beslissing nemen uiterlijk de dertigste werkdag te rekenen vanaf de eerste dag van de hervatting van de beroepsactiviteit tijdens de ongeschiktheid. 

Indien de adviserend geneesheer de toelating verleent om tijdens de ongeschiktheid een beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt het formulier met de toelating uiterlijk binnen zeven kalenderdagen vanaf de beslissing aan de werknemer als kennisgeving over de post toegestuurd. Als de adviserend geneesheer met het oog op het nemen van zijn beslissing een geneeskundig onderzoek heeft uitgevoerd, kan het formulier met de toelating na afloop van het geneeskundig onderzoek aan de betrokken werknemer worden overhandigd.

De werknemer wiens werkhervatting wordt geweigerd, behoudt tijdens de periode die de ingangsdatum van de bovenbedoelde beslissingen voorafgaat, zijn volledige uitkeringen. De beslissing gaat in op de dag na overhandiging of de dag na verzending van de beslissing door de adviserend geneesheer aan de werknemer, tenzij de adviserend geneesheer een latere datum bepaalt.  

3. Laattijdige aangifte gedeeltelijke werkhervatting

In geval van laattijdige aangifte binnen de 14 kalenderdagen vanaf de werkhervatting wordt de daguitkering voor de gedeeltelijke werkhervatting verminderd met 10% tot en met de dag waarop het standaardformulier is verzonden, waarbij de poststempel bewijskracht heeft, of dit formulier aan de verzekeringsinstelling is bezorgd. Vanaf de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de betrokken formaliteiten zijn vervuld, worden de uitkeringen zonder vermindering toegekend. 

In geval van laattijdige aangifte meer dan 14 kalenderdagen vanaf de werkhervatting wordt de werknemer verplicht onderworpen aan een geneeskundig onderzoek om na te gaan of de erkenningsvoorwaarden voor de arbeidsongeschiktheid zijn vervuld op de datum van het onderzoek. De betrokken werknemer moet daarnaast de uitkeringen terugbetalen die hij ontvangen heeft voor de dagen of de periode tijdens dewelke hij de niet toegelaten arbeid heeft verricht.

Deze regeling treedt in werking vanaf 12 april 2013.

Bron: 

  • KB van 12 maart  2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 2 april 2013, 20386.