• nl
Taalkeuze

Geen werkkaarten meer voor jongeren in Vlaanderen vanaf 1 juli 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 24/06/2016

In het kader van de Zesde Staatshervorming worden de doelgroepverminderingen (“DGV”) geregionaliseerd. Dit betekent dat elk gewest haar eigen accent kan leggen op de DGV die zij wenst te behouden alsook op de voorwaarden en de bedragen die van toepassing zullen zijn.

De nieuwe regeling inzake DGV treedt in Vlaanderen in werking op 1 juli 2016. In Wallonië en Brussel is dit voorzien vanaf 1 januari 2017 (met uitzondering van de aanpassingen aan de DGV oudere werknemers die in Brussel uitwerking zouden krijgen vanaf 1 oktober 2016).
Vlaanderen legt de nadruk op 3 categorieën DGV: de jongeren (< 25 jaar op het einde van het kwartaal van indiensttreding), de ouderen (55+) en de personen met een arbeidshandicap (Vlaamse ondersteuningspremie “VOP”). Zie onze eerdere nieuwsflashes van 15 april 2016, 1 april 2016 en 20 februari 2015.

In deze flash beperken we ons tot de wijzigingen inzake de DGV jongeren.

Opgelet: Huidige info is gebaseerd op een ontwerpbesluit, reeds goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Echter, zolang dit besluit niet gepubliceerd werd in het Staatsblad, zijn nog wijzigingen mogelijk.

Algemeen

Vanaf 1 juli 2016 zal een werkgever voor de werknemers verbonden aan de Vlaamse vestigingseenheid van de onderneming aanspraak kunnen maken op een DGV jonge werknemers rekening houdend met volgende modaliteiten:

DGV Definitie Bedrag
Leerlingen een opleiding in het stelsel duaal leren of alternerend leren volgen 1.000 EUR/kwartaal
Laaggeschoolden niet beschikken over een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift 1ste jaar:
4 kwartalen: 1.150 EUR
Refertekwartaalloon < 7.500 EUR
2de jaar:
4 kwartalen: 1.150 EUR
Refertekwartaalloon < 8.100 EUR
Middengeschoolden hoogstens beschikken over een diploma van het secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift 1ste jaar:
4 kwartalen: 1.000 EUR
Refertekwartaalloon < 7.500 EUR
2de jaar:
4 kwartalen: 1.000 EUR
Refertekwartaalloon < 8.100 EUR

Opmerkingen:

 • Er geldt geen leeftijdsbeperking van 19 jaar meer voor de leerlingen. De DGV leerlingen kan genoten worden zolang de leerling de opleiding volgt;
 • De “laaggeschoolde” en “middengeschoolde” jongeren mogen geen 25 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving. De DGV kan na deze leeftijd wel verder worden genoten. De DGV eindigt m.a.w. niet langer op het ogenblik dat de jongere 26 jaar oud wordt (zgn. einde startbaanovereenkomst);
 • Er bestaat geen aparte categorie “erg laaggeschoolde” meer. Deze categorie valt onder de categorie “laaggeschoolde”;
 • De vereiste dat de “middengeschoolde” minstens 6 maanden werkloos moet geweest zijn voorafgaand aan de aanwerving, is niet meer van toepassing in Vlaanderen;
 • Als de opleiding van de leerling eindigt, kan dezelfde werkgever voor deze jongere een DGV genieten indien hij/zij behoort tot de categorie “laaggeschoolde” of middengeschoolde”.

Praktisch: de loopbaanportfolio bij de VDAB (i.p.v. werkkaarten)

Vandaag weet de werkgever op het ogenblik van de aanwerving dat een jongere tot de categorie “erg laaggeschoolde”, “laaggeschoolde” of “middengeschoolde” behoort op basis van de werkkaart die de jongere voorlegt.

In Vlaanderen verdwijnen deze werkkaarten en worden zij vervangen door het loopbaanportfolio dat elke jongere moet invullen op de website van de VDAB. Als de jongere dit loopbaanportfolio niet vervolledigd heeft uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal van de indiensttreding, kan de werkgever geen aanspraak maken op de DGV voor dit kwartaal.

De jongere zelf moet actie ondernemen bij de VDAB. De volgende scenario’s zijn mogelijk:

 • De jongere is ingeschreven als werkzoekende: het VDAB-dossier (Mijn Loopbaan) geldt automatisch ook als loopbaanportfolio. Dit geldt ook voor de jongeren die ondertussen aan het werk zijn en niet meer als werkzoekende staan ingeschreven (en dus nog wel een – niet-actief - VDAB dossier hebben in Mijn Loopbaan). Het inschrijvingsbewijs bij de VDAB kan in dit geval als bewijs loopbaanportfolio gelden.
  De werkgever vraagt dus best een kopie van het inschrijvingsbewijs bij de VDAB aan de jongere.
 • De jongere is niet ingeschreven als werkzoekende (bijvoorbeeld omdat hij/zij onmiddellijk aan het werk kan): er is een verkorte wizard in ‘Mijn Loopbaan’ om een loopbaanportfolio aan te maken. De jongere hoeft geen volledig VDAB-dossier aan te maken, alleen de identiteitsgegevens en diplomagegevens volstaan.
  In dit geval kan de jongere geen inschrijvingsbewijs afdrukken of downloaden omdat hij niet is ingeschreven als werkzoekende. De jongere kan wel altijd bij de werkgever inloggen en tonen dat hij een portfolio heeft en de juiste scholingsgraad. De jongere kan ook zijn/haar CV overmaken of een printscreen maken van de studiegegevens en afgeven aan de werkgever.

Wat bij onduidelijkheid over het al dan niet bestaan van een loopbaanportfolio en/of behorende tot de categorie “middengeschoold” of “laaggeschoold”?

De werkzoekende jongere of de werkgever kan de Backoffice Tewerkstelling van de VDAB contacteren (via mail: tewerkstelling@vdab.be), die dan kan bevestigen of de jongere een loopbaanportfolio heeft en/of midden of laaggeschoold is. Let op: Indien de werkgever of een tussenpersoon (bijvoorbeeld een sociaal secretariaat, een boekhouder etc.) deze informatie opvraagt, zal de VDAB het antwoord steeds aan de werkzoekende jongere meedelen, die het dan verder dient over te maken aan de werkgever of de tussenpersoon.
Vanaf september 2016 zal deze informatie meegedeeld worden door het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse Overheid die hiervoor een eigen tool zal ontwikkelen.

Overgangsbepalingen

De (nieuwe) Vlaamse DGV jongeren zijn van toepassing op alle jongeren die in dienst treden vanaf 1 juli 2016.
Alle aanwervingen die plaatsvonden vóór 1 juli 2016 blijven onder de (oude) federale regeling verder lopen en dit tot uiterlijk 31 december 2018.

Bron:

 • Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 4 april 2016, 22366
 • Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid – nog te publiceren
 • Richtlijnen van de VDAB
 • Zie ook: https://www.vdab.be/help/mijnloopbaan