• nl
Taalkeuze

Hervorming pensioenbonus in de maak

Categorie: Sociaal   Datum: 8/03/2013

De ministerraad heeft op 1 maart 2013 een voorstel goedgekeurd dat de pensioenbonus voor werknemers en ambtenaren aanpast op 1 januari 2014.

De pensioenbonus biedt een stimulans aan wie langer actief wenst te blijven. Dit systeem kent extra pensioenrechten toe aan werknemers die na hun 62ste of na een loopbaan van minstens 44 kalenderjaren hun beroepsactiviteit voortzetten.

De nieuwe pensioenbonus vervangt de huidige pensioenbonus en het complement voor leeftijd. Het begin van de referentieperiode voor de pensioenbonus wordt gekoppeld aan de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen. Zodra iemand zijn pensioen met 12 maanden of meer uitstelt, begint de opbouw van de pensioenbonus. De opbouw van de bonus eindigt op de laatste dag van de maand die voorafgaat aan het begin van het pensioen. Het gaat om een forfaitair bedrag per dag voltijdse arbeid, dat toeneemt naarmate het pensioen langer wordt uitgesteld. 

Het voorstel gaat voor advies naar de Raad van State.

Bron: 

  • Ministerraad 1 maart 2013;
  • Voorontwerp van wet betreffende de pensioenbonus in de pensioenregelingen van de overheidssector;
  • Voorontwerp van wet tot invoeging van een artikel 7bis in de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact.