• nl
Taalkeuze

Hervorming van de pensioenbonus verwacht op 1 januari 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 31/05/2013

De pensioenbonus biedt een stimulans voor personen die langer actief wensen te blijven. De pensioenbonus voorziet immers in een extra bedrag bovenop het pensioen voor personen die na hun 62ste of na een loopbaan van minstens 44 kalenderjaren hun beroepsactiviteit voortzetten. In onze Nieuwsflash van 8 maart 2013 berichtten we reeds over de hervorming die op til was.

Op de Ministerraad van 24 mei 2013 werd de hervorming van de pensioenbonus goedgekeurd. De nieuwe regeling in verband met de pensioenbonus zal in werking treden op 1 januari 2014 en geldt zowel voor werknemers als ambtenaren. Wat het pensioenstelsel van zelfstandigen betreft wordt in een gelijkaardig systeem voorzien.

De nieuwe pensioenbonus vervangt de huidige pensioenbonus en het complement voor de leeftijd. De referentieperiode voor de opbouw van de pensioenbonus begint voortaan op de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen (bv. 60, 61, 62,…jaar) en eindigt op de laatste dag van de maand die voorafgaat aan het begin van het pensioen (dit kan ook na 65 jaar zijn).

Vanaf het ogenblik dat iemand zijn pensioen tijdens deze referentieperiode met twaalf maanden of meer uitstelt (m.a.w. langer blijft werken), begint de opbouw van de pensioenbonus. Indien men bv. op pensioen zou kunnen gaan op 62-jarige leeftijd, maar men blijft verder werken, zal men vanaf de leeftijd van 63 jaar een pensioenbonus beginnen opbouwen.

Elke voltijds gewerkte dag na deze 12 maanden tijdens de referentieperiode, levert een pensioenbonus op. Het dagbedrag van de pensioenbonus evolueert progressief, naargelang het aantal maanden dat de pensioendatum wordt uitgesteld en de persoon bijgevolg langer aan het werk blijft.

Vanaf het ogenblik dat er meer informatie voorhanden is over de hervorming van de pensioenbonus, brengen wij u verder op de hoogte.

Bronnen

  • Ministerraad van 24 mei 2013.
  • Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, wat de pensioenbonus voor de werknemers betreft.