• nl
Taalkeuze

Herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid vanaf 1 januari 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 1/01/2016

Werknemers van min. 55 jaar (of min. 50 jaar mits erkenning van ernstige medische redenen door de arbeidsgeneesheer) met minstens 20 jaar nachtprestaties, van wie de arbeidsovereenkomst werd beëindigd omdat de werkgever geen andere tewerkstelling in dagregime kan aanbieden aan de betrokken werknemer die hem hierom verzoekt, kunnen onder bepaalde voorwaarden ten laste van hun werkgever gedurende 5 jaar aanspraak maken op een maandelijkse vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering (cao nr. 46).

Ten gevolge van de toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt (1,0016) op deze maandelijkse vergoeding bedraagt deze 137,92 EUR/maand vanaf 1 januari 2016.

Bron:

  • www.nar-cnt.be, rubriek “cao bedragen”.
  • cao nr. 46 vicies bis van 15 december 2015 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeiders met nachtprestaties.