• nl
Taalkeuze

Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019

Categorie: Sociaal   Datum: 14/08/2014

De nieuwe Vlaamse Regering publiceerde op haar website de tekst van het Vlaams Regeerakkoord voor de legislatuur 2014-2019. In deze visietekst worden de beleidslijnen verwoord die de Vlaamse Regering voor ogen heeft. Hieronder vindt u een beknopte weergave terug van de belangrijkste punten op vlak van tewerkstelling.

Iedereen aan het werk

De Vlaamse Regering wil het activeringsbeleid versterken door meer in te zetten op maatwerk en competentiegerichte matching. De VDAB zal hierbij een belangrijke rol spelen. Dit zal ondermeer gebeuren door een betere screening van werkzoekenden, meer praktijkgerichte opleidingen en stages en een betere afstemming tussen vraag en aanbod.

Het Vlaams doelgroepenbeleid wordt sterk vereenvoudigd. Het aantal maatregelen wordt beperkt tot drie doelgroepen: jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. 

Maatregelen die focussen op een gesubsidieerde tewerkstelling (PWA, artikel 60, §7 en artikel 61 (OCMW-tewerkstelling), GESCO (gesubsidieerde contractuelen) en WEP+) worden omgevormd naar een nog nader uit te werken systeem van ‘tijdelijke werkervaring’. 

Sterkere loopbanen

De Vlaamse Regering streeft ernaar om werknemers langer aan het werk te houden. Met een focus op een arbeidsmarktgerichte opleiding worden verschillende bestaande instrumenten (opleidingscheques, betaald educatief verlof, opleidingskrediet) samengevoegd in één ondersteunend instrument waarbij financiële ondersteuning en/of bijkomend verlof centraal staan.

Er wordt een verplichte taalscreening voorzien voor anderstalige werkzoekenden. Bij onvoldoende kennis wordt in een begeleidingstraject bij de VDAB voorzien.

Tevens wordt in samenwerking met Syntra-Vlaanderen de nodige aandacht besteed aan opleidingen naar ondernemerschap toe. 

Leren en werken

Het industriële leerlingenwezen is een Vlaamse bevoegdheid geworden. In dit kader wordt een geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken uitgewerkt.

Combinatie arbeid-gezin

Ter ondersteuning van de combinatie arbeid-gezin wordt er voor alle werknemers één Vlaams systeem uitgewerkt m.b.t. de ondersteuning van thematische verloven voor zorg, complementair aan de federale uitkering voor deze thematische verloven.

In navolging van de regionalisering van de dienstencheques gaat de Vlaamse Regering de verplichting om 60% werkzoekenden of leefloners aan te werven, afschaffen. 

Kinderbijslag

De Vlaamse Regering maakt van de bevoegdheidsoverdracht van de gezinsbijslagen gebruik om het stelsel grondig te vereenvoudigen. Er wordt vertrokken vanuit het principe dat elk kind gelijk is en daarom een gelijke basiskinderbijslag moet kunnen genieten. De rangorderegeling en leeftijdstoeslag wordt afgeschaft. De toeslag voor kinderen met bijzondere zorgnoden en voor wezen wordt behouden. Voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen wordt een sociale toeslag voorzien.

Uitzendarbeid in de openbare sector

In overleg met de vakbonden wil de Vlaamse Regering het mogelijk maken dat de diensten en agentschappen van de Vlaamse overheid een beroep doen op uitzendarbeid, onder dezelfde voorwaarden als ondernemingen in de privésector.

Bron: