• nl
Taalkeuze

Het afschakelplan: bestaat er een mogelijke impact op uw werkvloer?

Datum: 4/10/2018

Grootschalig stroomtekort aangekondigd

Iedereen wordt via diverse media gewaarschuwd voor mogelijke stroomtekorten vanaf november 2018. Een stroomtekort kan ook enkele gevolgen teweegbrengen voor u als onderneming. De kans is immers reëel dat u net omwille van het stroomtekort het normale werk niet kan uitvoeren of de werkzaamheden dient te staken of stop te zetten.

Hieronder lichten wij enkele belangrijke aandachtspunten in de vorm van FAQ’s voor u toe.

FAQ

Wat als de stroom gedurende de arbeidsdag onvoorzien uitvalt en uw personeel niet verder kan werken?

In principe bent u als werkgever verplicht om uw werknemers werk te verschaffen. Indien u daar door omstandigheden niet kan aan voldoen, kan het voorkomen dat u uw werknemers naar huis dient te sturen.

Als werkgever bent u dan wel gewaarborgd dagloon verschuldigd aan uw personeel voor de verloren arbeidsuren.

Kan er tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd wegens stroomtekort?

In bepaalde gevallen kan er wel degelijk sprake zijn van overmacht door het afschakelplan.

Overmacht veronderstelt immers een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de partijen en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk onmogelijk maakt. Bovendien moet er sprake zijn van een externe oorzaak.

Van zodra er zich een stroomonderbreking van een volledige arbeidsdag zou voordoen, kan er eventueel een beroep worden gedaan op tijdelijke werkloosheid via de RVA.

Kan ik als onderneming op voorhand enkele maatregelen treffen?

Indien het een aangekondigde stroomonderbreking betreft kan u als werkgever pogen na te gaan of het niet interessanter is om de vooropgestelde werkdag anders in te delen voor uw personeel.

Misschien kan u in die zin met uw werknemers overeenkomen dat er vanuit een andere vestigingseenheid van de onderneming wordt gewerkt of kan u occasioneel telewerk overwegen wanneer u als werkgever vermoedt te worden getroffen door het afschakelplan.

Daarnaast kan u ook nadenken over het voorzien van alternatieve werkroosters. Zo kan u bijvoorbeeld beslissen om de werkdag vroeger te laten beginnen dan voorzien, zodat de werkdag tijdig (lees: vóór de aangekondigde stroomonderbreking) een einde kan nemen. Vergeet in dergelijk geval wel niet om de aangepaste roosters tijdig bekend te maken aan uw personeel en deze in uw arbeidsreglement op te nemen!

Bron:

  • Diverse persberichten.