• nl
Taalkeuze

Het afsluiten van de stemming op dag Y

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 29/04/2016

De sluiting van het stembureau

Wanneer alle kiezers hun stem hebben uitgebracht en wanneer het einduur van het stembureau is aangebroken, wordt de stemming gesloten.

Opgelet: ook al is iedereen komen stemmen vóór het sluitingsuur werd bereikt, dan nog moet het stembureau open blijven tot het sluitingsuur is aangebroken!

Behandeling van de stemmen per brief

De voorzitter geeft de gesloten omslagen van de per brief stemmende werknemers aan het bureau. Hij heeft die aan de vooravond van de verkiezingen of de dag zelf (vóór het sluitingsuur) van de werkgever ontvangen.
Hij controleert hierbij eerst of de handtekening van de afzender aanwezig is op de teruggekomen envelop. Is deze niet aanwezig, dan wordt deze envelop beschouwd als zijnde ongeldig toegekomen en wordt dit best vermeld. Dit kan in een extra P.V. worden opgenomen, maar dit is niet verplicht bij wet.

De naam van de kiezers die per brief hebben gestemd, worden door de secretaris van het stembureau genoteerd.
Vervolgens opent de voorzitter de buitenomslagen en steekt de binnenomslagen (waar de stembiljetten in zitten), zonder deze te openen in de stembus.

Invullen van het P.V.

Daarna vult de voorzitter de rubriek ‘aantal kiezers die aan de stemming hebben deelgenomen’ op bladzijde 2 van het P.V. in.

Op deze bladzijde van het P.V. kunnen tevens de twee overblijvende rubrieken ‘aantal teruggenomen stembiljetten’ en ‘aantal niet gebruikte stembiljetten’ worden ingevuld:

  • Het ‘aantal teruggenomen stembiljetten’ zijn die stembiljetten welke werden beschadigd door de kiezer en bijgevolg werden ingehouden door de voorzitter. De voorzitter heeft de kiezer een ander stembiljet gegeven, nl. één van de extra stembiljetten die werden afgedrukt door de werkgever;
  • Het ‘aantal niet gebruikte stembiljetten’ is het aantal extra stembiljetten die voorzien werden door de werkgever min het aantal exemplaren die gebruikt werden ter vervanging van een beschadigd stembiljet.

De ‘controlelijst stemming’ of de ‘kiezerslijsten’ die voor het noteren hebben gediend, worden ondertekend door de leden van het stembureau die ze bijhielden en door de voorzitter. Ze worden samen met de teruggenomen en ongebruikte stembiljetten in een verzegelde omslag gestoken.

Hoe gebeurt de afsluiting van de stemming bij een gemeenschappelijk kiescollege (arbeiders + bedienden) en/of indien er gelijktijdig stemming was voor het comité en voor de ondernemingsraad?

Alle hierboven vermelde handelingen moeten afzonderlijk voor elke categorie en voor elk stembureau gebeuren.

Dit betekent dat in geval van een gemeenschappelijk kiescollege deze verrichtingen afzonderlijk moeten gebeuren voor de arbeiders en de bedienden.

Met andere woorden:

  • de stembiljetten van de arbeiders en bedienden moeten in twee afzonderlijke stembussen worden gestoken; EN
  • er moeten twee blanco of nominatieve processen-verbaal worden afgedrukt.

Wanneer men beslist om de stemming voor beide organen (comité en ondernemingsraad) te laten afhandelen door één stembureau, dan moeten eveneens alle hierboven opgesomde handelingen afzonderlijk voor alle categorieën en organen worden uitgevoerd.

Zijn er sancties voorzien voor de werknemers die niet hebben deelgenomen aan de stemming?

De verplichting om deel te nemen aan de stemming is een loutere morele plicht. De niet-naleving ervan wordt niet gesanctioneerd.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Bron:

  • Art. 59 wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, laatst gewijzigd door de wet van 2 juni 2015, BS 22 juni 2015, 36088.