• nl
Taalkeuze

Het net sluit zich rond de toekenning van de winstpremie!

Categorie: Sociaal   Datum: 20/10/2017

Het zomerakkoord voorzag in heel wat maatregelen op het vlak van verloning. Een van deze voorziene maatregelen is de toekenning van een winstpremie. De toekenning van de premie is onderworpen aan een werknemers-RSZ van 13,07 % en een belastingspercentage van 7 %.

In hoofde van de vennootschap wordt de toekenning van een winstpremie evenwel beschouwd als een verworpen uitgave, die bijgevolg aan de vennootschapsbelasting onderworpen is.

Deze winstpremie kan niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van loon, premies of voordelen in natura of om het even welke voordeel of aanvulling van al wat voorafgaat, al dan niet onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen, voorzien in individuele of collectieve overeenkomsten.

Deze premie kan niet toegekend worden aan bedrijfsleiders.

Het totaal bedrag van de deelnames in de winst, die toegekend worden aan de werknemers, mag bij afsluiting van het betreffende boekjaar, niet 30 % van de totale brutoloonmassa overschrijden.

Deze winstpremie kan de vorm aannemen van een identieke winstpremie (= winstpremie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers) of een gecategoriseerde winstpremie.

Na te leven procedure bij toekenning van winstpremie

De na te leven procedure is verschillend naargelang geopteerd wordt voor de toekenning van een identieke of een gecategoriseerde winstpremie.

Toekenning van identieke winstpremie

De gewone of buitengewone algemene vergadering moet met een gewone meerderheid van stemmen besluiten tot toekenning van een identieke winstpremie.

In de notulen van de algemene vergadering worden een aantal verplichte vermeldingen opgenomen zoals:

  • Het identieke bedrag van de winstpremie ofwel het identieke percentage van het loon dat aan de werknemers wordt toegekend;
  • De berekeningswijze van het loon waarop het percentage wordt berekend indien hiervoor geopteerd werd.
  • Toekenningsregels die in aanmerking genomen moeten worden indien voorzien wordt in een anciënniteitsvoorwaarde. U kan maximaal voorzien in een anciënniteitsvoorwaarde van één jaar. Indien een werknemer in dienst wordt genomen op basis van opeenvolgende overeenkomsten, moet de vereiste anciënniteit berekend worden rekening houdend met samenvoeging van de opeenvolgende overeenkomsten.
  • Berekeningswijze pro rata temporis van bedrag van winstpremie indien een vrijwillige schorsing van de arbeidsovereenkomst of beëindiging van de arbeidosvereenkomst, behoudens wegens dringende redenen ten laste van de werknemer.

De werknemers moeten geïnformeerd worden over de beslissing tot toekenning van een identieke premie.

Toekenning van gecategoriseerde winstpremie

Indien u als werkgever besluit tot toekenning van een gecategoriseerde winstpremie moet u de bestaande procedure tot invoering van een participatieplan naleven.

De sectorale cao’s die afgesloten zijn moeten melding maken van de objectieve criteria ter bepaling van de verdeelsleutels die van toepassing zijn op de verschillende betrokken werknemers.

Indien uw onderneming niet over een vakbondsafvaardiging beschikt kan u mits naleving van de procedure de toekenning van deze premie voorzien door een cao of via een toetredingsakte.

Indien uw onderneming wel over een vakbondsafvaardiging beschikt moet u een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten.

Vanaf wanneer kan u voorzien in de toekenning van een winstpremie?

Deze winstpremie kan toegekend worden vanaf 1 januari 2018. De winstpremie kan toegekend worden op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.

Bron:

  • Voorontwerp van programmawet