• nl
Taalkeuze

Hoed u als rechtstreekse contractant voor bouwactiviteiten voor de specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid

Categorie: Sociaal   Datum: 3/02/2017

De wet houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers heeft een specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid voor het verschuldigd loon ingevoerd voor de rechtstreekse medecontractant in geval van bouwwerkzaamheden.

Onder het verschuldigd loon wordt het loon begrepen dat verschuldigd is aan de werknemer maar dat nog niet werd betaald, noch door zijn werkgever noch door diegene die gehouden is om het te betalen voor rekening van deze werkgever.
Het betreft niet de vergoeding waarop de werknemer recht heeft ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wat zijn bouwwerkzaamheden?

Onder activiteiten in de bouwsector wordt het volgende begrepen: de werken of diensten vermeld:

 • in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124);
 • in het bevoegdheidsgebied van de hieronder vermelde paritaire comités en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde:
  • het paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111);
  • het paritair comité voor de schoonmaak (PC 121);
  • het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126);
  • het paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PC 149.01).

Voor wie geldt deze specifieke aansprakelijkheid?

Deze specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid is van toepassing op de rechtstreekse contractant. Onder de rechtstreekse contractant wordt de opdrachtgever, de aannemer en de intermediaire aannemer begrepen.

Let wel: het specifiek stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid is niet van toepassing op de opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en die activiteiten in de bouwsector uitsluitend voor privédoeleinden laat uitvoeren.

Wat houdt dit specifiek stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid in?

De rechtstreekse contractant die voor activiteiten in de bouwsector een beroep doet op een (onder)aannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemer die tewerkgesteld wordt door deze (onder)aannemer en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die deze werknemer heeft verricht voor die rechtstreekse contractant.

Mogelijkheid tot beperken hoofdelijke aansprakelijkheid

Let wel: u bent als rechtstreekse contractant niet hoofdelijk aansprakelijk indien u in het bezit bent van een schriftelijke verklaring, ondertekend door u en door de (onder)aannemer, waarin:

 • de rechtstreekse contractant aan zijn (onder)aannemer de coördinaten meedeelt van de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarin de inlichtingen betreffende het verschuldigd loon zijn opgenomen, en;
 • de (onder)aannemer van genoemde rechtstreekse contractant bevestigt dat hij het verschuldigd loon aan de werknemers van deze aannemer betaalt en zal betalen.

Let wel: de rechtstreekse contractant is wel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigd loon dat overeenstemt met de arbeidsprestaties verricht vanaf het verstrijken van een termijn van 14 werkdagen die aanvangt op het ogenblik waarop deze rechtstreekse contractant kennis heeft dat de (onder)aannemer niet het volledig of gedeeltelijk loon betaalt dat verschuldigd is aan zijn werknemers.

Deze kennisgeving kan onder andere gebeuren door de inspectie via een specifieke procedure. Let wel: het bewijs kan door alle middelen van recht geleverd worden.

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt in dit geval enkel voor de toekomst.
Het is dus sterk aan te bevelen om in uw aannemingsovereenkomst bovenop de hierboven vermelde schriftelijke verklaring ook een ontbindend beding te voorzien voor de situatie waarin u kennis zou nemen van wanbetaling van het verschuldigde loon door de (onder)aannemer aan zijn werknemers.

Indien u niet voorziet in de eerder vermelde contractuele mogelijkheid om zich te bevrijden van de hoofdelijke aansprakelijkheid, geldt de aansprakelijkheid ook voor de lonen uit het verleden.

Bron:

 • Wet 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, BS 20 december 2016.