• nl
Taalkeuze

Hoedt u voor een strengere sanctionering van de loonnorm!

Categorie: Sociaal   Datum: 7/04/2017

In onze Nieuwsflash van 24 maart 2017 kon u reeds lezen dat de loonnorm van 1,1% voor de periode 2017-2018 werd bevestigd in de cao nr. 119 van de NAR.

Door de loonnorm op te nemen in een cao van de NAR krijgt deze, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een verplicht karakter en is hij niet meer louter indicatief.

De sectorale onderhandelaars krijgen daarnaast voortaan de mogelijkheid om, bij de opmaak van een cao die op sectoraal niveau een invulling wenst te geven aan de loonnorm, deze eerst ter advies voor te leggen. De Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO heeft dan de bevoegdheid om het ontwerp te toetsen aan de loonnorm. In het geval van een negatief advies of indien een cao wordt afgesloten die in strijd blijkt te zijn met de loonnorm zal deze cao niet afdwingbaar zijn.

Ondernemingen die de loonnorm overschrijden, riskeren een administratieve boete van 250 EUR tot 5.000 EUR per betrokken werknemer (max. 100 werknemers). De administratieve boete kan dus maximaal 500.000 EUR bedragen.

Bovendien wordt nu expliciet bepaald dat de inbreuken op de loonnorm kunnen worden opgespoord en gesanctioneerd door de sociaal inspecteurs conform de bepalingen in het Sociaal Strafwetboek.

Bron:

  • Wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 29 maart 2017,42357;
  • Cao nr. 119 van 21 maart 2017 tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018, www.cnt-nar.be.