• nl
Taalkeuze

Hogere IPA-korting voor KMO's

Categorie: Fiscaal   Datum: 16/08/2013

Sinds oktober 2007 worden alle ondernemingen uit de privé-sector vrijgesteld om een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing door te storten aan de fiscus (zgn. “IPA-korting”). Dit vrij te stellen bedrag is gelijk aan 1% (sinds 2010) van de totale bruto bezoldigingen (vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage).

Vanaf 1 januari 2014 kan er een hoger percentage vastgesteld worden voor de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de volgende twee categorieën:

 • Werkgever-natuurlijke persoon;
 • KMO’s die beantwoorden aan de criteria van artikel 15 van de Vennootschapswet
  (zgn. “kleine vennootschappen”), i.e. vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die in het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers;
  • Jaaromzet (exclusief BTW): 7.300.000 EUR;
  • Balanstotaal: 3.650.000 EUR

tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 werknemers bedraagt.

Opmerking: Ingeval van onderling verbonden vennootschappen, moeten de criteria “jaaromzet” en “balanstotaal” op geconsolideerde basis berekend worden. 

Vanaf 1 januari 2014 kan het huidig percentage van 1% verhoogd worden bij Koninklijk Besluit. Het hogere percentage is nog niet gekend. Bovendien zal elk boekjaar opnieuw moeten gecheckt worden of de onderneming nog als een KMO kan beschouwd worden. 

Deze maatregel kadert in het relanceplan van de regering om de concurrentiepositie van de ondernemingen te verbeteren.

Bron:

 • Artikel 50 van de Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013, BS 1 augustus 2013, 48270.