• nl
Taalkeuze

Hogere brutoloongrens voor nieuwe SWT'ers vanaf 1 juni 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 17/06/2016

Als uitbreiding van de Nieuwsflash van 3 juni 2016 naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex, wensen wij uw aandacht te vestigen op onderstaande.

De overschrijding van de spilindex heeft niet alleen gevolgen voor de bestaande SWT’ers (zie titel “Ter herinnering”), maar ook voor de nieuwe SWT’ers, nl. diegenen die pas vanaf 1 juni 2016 in SWT stappen.

Inleiding

Het inkomen van de werkloze met bedrijfstoeslag bestaat uit de werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA en een bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever of een Fonds.

Werkloosheidsuitkering

De RVA betaalt maandelijks een werkloosheidsuitkering. Het bedrag hangt af van de gezinstoestand van de werkloze met bedrijfstoeslag en bedraagt in principe 60% van het laatste brutoloon, evenwel beperkt tot een maximum. Dit maximum stijgt vanaf 1 juni 2016 naar 49,58 EUR/dag (voorheen: 48,60 EUR/dag) in de 6-dagenweek of 1.289,08 EUR/maand (voorheen: 1.263,60 EUR/maand).

Bedrijfstoeslag

Naast de werkloosheidsuitkering heeft de werkloze met bedrijfstoeslag ook recht op een bedrijfstoeslag ten laste van zijn werkgever of ten laste van een Fonds.

Het bedrag van de bedrijfstoeslag is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering.

Het netto referteloon wordt bekomen door het (begrensd) maandelijks brutoloon te verminderen met de persoonlijke RSZ en de normale bedrijfsvoorheffing. Het netto referteloon wordt afgerond naar de hogere EUR.

Belangrijk voor nieuwe SWT’ers: het brutoloon is vanaf 1 juni 2016 begrensd tot 3.862,50 EUR/maand (voorheen: 3.786,74 EUR/maand).

Begrenzing werknemersinhouding RSZ

Op de totale vergoeding (werkloosheid + bedrijfstoeslag) wordt 6,5% werknemersbijdragen ingehouden ten voordele van de RSZ.

De inhouding mag niet tot gevolg hebben dat het bedrag van de totale vergoeding (werkloosheid + bedrijfstoeslag) onder een welbepaalde minimale grens zakt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen personen met of zonder gezinslast. Vanaf 1 juni 2016 bedraagt de minimale grens 1.388,51 EUR voor een persoon zonder gezinslast en 1.672,48 EUR voor een persoon met gezinslast.

Sleutelcijfers

De meest recente bedragen met betrekking tot SWT zijn steeds terug te vinden op onze website www.easypay-group.com, onder de rubriek ‘Juridische info’, ‘Sleutelcijfers’ in het document ‘Werkloosheid met bedrijfstoeslag – brugpensioen’.

Ter herinnering

Voor de bestaande SWT’ers moeten vanaf 1 juni 2016 de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) worden geïndexeerd. Ook de werknemersinhouding voor de RSZ moet worden herberekend, rekening houdende met nieuwe grensbedragen.