• nl
Taalkeuze

Hogere vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor KMO-werkgevers

Categorie: Sociaal   Datum: 27/12/2013

Vrijstelling doorstorting BV

Sinds 1 oktober 2007 wordt al voorzien in een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor alle werkgevers van de privésector.

Deze vrijstelling is van toepassing op:

  • de werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen;
  • erkende uitzendbureaus;
  • Belgacom, Bpost, NMBS-holding, NMBS en Infrabel.

Deze vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bedraagt 1 % van het brutobedrag van de bezoldigingen voor de inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen.

Hogere vrijstelling doorstorting BV voor KMO’s

De wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen gaf de koning de mogelijkheid om het vrijstellingspercentage voor doorstorting van bedrijfsvoorheffing te verhogen voor werkgevers die :

  • hetzij als kleine vennootschappen worden aangemerkt op grond van artikel 15 van het wetboek van vennootschappen ;
  • hetzij natuurlijke personen zijn die mutadis mutandis beantwoorden aan de criteria voorzien in dit artikel 15

Een KB van 15 december 2013 voorziet in de verhoging van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor bovenstaande werkgevers tot 1,12 % (voorheen 1 %).

Dit KB treedt op 1 januari 2014 in werking.

Bron:

  • Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, 48270.
  • Koninklijk besluit 15 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 275, vierde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, BS 20 december 2013, 101282.