• nl
Taalkeuze

Hoofdelijke aansprakelijkheid tot uitbetaling van loon: hoe zit het met de RSZ-bijdragen?

Categorie: Sociaal   Datum: 6/06/2013

Eén van de genomen maatregelen in de strijd tegen de fraude is de invoering van de hoofdelijke aansprakelijkheid van een opdrachtgever of (onder)aannemer wanneer deze voor bepaalde activiteiten* beroep doet op één of meerdere (onder)aannemers die hun werknemers niet correct betalen. De eerstgenoemde zal hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld tot het betalen van loon van die werknemers, wanneer deze hiertoe aangemaand wordt door een werknemer of door de sociale inspectie (meer info hierover is terug te vinden in de Nieuwsflash van 13 april 2012). Op dat loon dienen RSZ-bijdragen te worden betaald en een KB bepaalt nu hoe deze bijdragen moeten worden berekend, aangegeven en betaald.

Nadat de aanmaning werd verstuurd door de sociale inspectie of door de werknemer, stelt de sociale inspectie een overzicht op van de betrokken prestaties en lonen. Zijn de prestaties niet met zekerheid gekend, dan baseert zij zich op het percentage van het minimumloon. Dit overzicht wordt aan de RSZ bezorgd die enerzijds de kwartalen vastlegt waarvoor bijdragen moeten worden berekend en anderzijds de bijdragen, bijdrageverhogingen, forfaitaire vergoedingen en verschuldigde intresten berekent. Het resultaat wordt per aangetekend schrijven bezorgd aan de werkgever van de betrokken werknemers en aan de hoofdelijk aansprakelijke.

Gaat de werkgever niet over tot de betaling, dan wordt de hoofdelijk aansprakelijke in gebreke gesteld tot betaling.

* Opgelet: de programmawet voorziet dat de Koning bepaalt welke werken of diensten onder deze activiteiten vallen. Dit KB is echter nog steeds niet gepubliceerd.

Bron:

  • KB 23 mei 2013 tot uitvoering van artikel 78 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 31 mei 2013, 34911.