• nl
Taalkeuze

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon: toepasselijke activiteiten verschenen!

Categorie: Sociaal   Datum: 30/08/2013

In het kader van de strijd tegen de fraude werd de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de lonen ingevoerd. Als gevolg hiervan kunnen opdrachtgevers of (onder)aannemers die voor bepaalde activiteiten beroep doen op (onder)aannemers hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden indien deze laatste hun werknemers niet correct (minstens het minimumloon) betalen (zie hiervoor ook de Nieuwsflash van 13 april 2012 en 6 juni 2013). 

Welke sectoren? 

Een KB diende nog te bepalen voor welke activiteiten deze regeling geldt. Verschillende KB’s zijn nu verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2013. Het betreft met name activiteiten in volgende sectoren:

 • Bewaking en/of toezicht;
 • Bouwsector;
 • Elektriciteit;
 • Stoffering en houtbewerking: voor activiteiten die tevens beschouwd worden als werken in onroerende staat in de BTW-reglementering;
 • Metaal-, machine- en elektrische bouw: activiteiten van installatie en distributie en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de BTW-reglementering;
 • Landbouw;
 • Schoonmaak;
 • Tuinbouw;
 • Bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren (opgenomen in een bijlage bij het KB).

Vaststelling van de referteperiode 

Wanneer niet vastgesteld kan worden welke prestaties de betrokken werknemers geleverd hebben in het kader van de werken die de hoofdelijk aansprakelijke heeft laten uitvoeren, dan heeft de aansprakelijkheid betrekking op de betaling van een percentage van een bepaald minimumloon.

Dit percentage is gelijk aan het aandeel van de aansprakelijke in de omzet van de werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt en dit gedurende een bepaalde referteperiode. 

De KB’s van 17 augustus 2013 leggen deze referteperiode vast op 1 jaar voorafgaand aan de kennisgeving van de zwaarwichtige tekortkoming door de inspectie, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken.

Bepaling van het minimumloon 

Het KB van 17 augustus 2013 verwijst voor het minimumloon naar de sectorale CAO’s van de betrokken sectoren.

Inwerkingtreding: 1 september 2013.

Bron: 

 • Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake bewaking en/of toezicht, BS 28 augustus 2013, 56749;
 • Voor de andere sectoren: zie BS 28 augustus 2013, 56750 – 56759.