• nl
Taalkeuze

Horecaplan 2015

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/02/2015

De horecasector is een belangrijke economische sector, zeer arbeidsintensief en met nood aan een grote flexibiliteit.

Om de sector te ondersteunen heeft de federale regering een horecaplan ontwikkeld bestaande uit twee pijlers.

Registratieplicht voor de witte kassa

De horeca is een risicosector op het vlak van sociale en fiscale fraude. 

De regering wil evolueren naar een 100% witte horeca. Om dit te bereiken werd eerder de verplichting ingevoerd voor alle horecazaken met meer dan 10% omzet aan voeding om 

  1. zich te registreren als toekomstig gebruiker van een witte kassa met blackbox bij de FOD Financiën tegen uiterlijk 28 februari 2015 en 
  2. om deze te installeren tegen 1 januari 2016. 

Vanaf 2016 zullen er controles gebeuren op de aanwezigheid en het gebruik van deze kassa.

Bijkomende lastenverlaging in 2015

De regering heeft zich geëngageerd om in de loop van 2015 drie bijkomende lastenverlagingen in te voeren:

  • Het huidige systeem van goedkope overuren wordt uitgebreid van 180 naar 360 overuren per jaar voor de horecazaken met een witte kassa.
  • Het huidige systeem van gelegenheidsarbeid tegen een voordelig RSZ-tarief wordt van 100 dagen naar 200 dagen per horecazaak (lees: per werkgever) per jaar gebracht.
  • Er komt een systeem van flexi-jobs. Flexi-jobs laten werknemers die minstens vier vijfde buiten de horeca werken toe om onbeperkt bij te klussen in cafés en restaurants. Op die arbeid moet slechts 25 procent RSZ-werkgeversbijdragen betaald worden.

Timing voor de invoering van deze maatregelen:

  • Februari/maart: wetten en KB’s goed te keuren op ministerraad
  • April/mei: sociaal overleg over deze ontwerpmaatregelen in het paritair comité en de Nationale Arbeidsraad
  • Uiterlijk tegen 1 oktober 2015: invoering van de bijkomende lastenverlagingen en andere maatregelen. Er wordt naar gestreefd om een aantal maatregelen reeds op 1 juli 2015 te laten ingaan.
Er zal ook een charter worden afgesloten met de fiscale en sociale inspectiediensten om de ‘verwitting’ van de sector via de kassa’s in 2016 niet aan te wenden om controles uit te voeren naar het verleden.

Bron:

  • Gezamenlijk persbericht van Sleurs, Tommelein, Peeters en Borsus van 6 februari 2015 (Ministerraad 6 februari 2015)