• nl
Taalkeuze

Houd uw aantal werknemers in de gaten op 30 juni 2018!

Datum: 22/06/2018

Het kan voor een werkgever van groot belang zijn om het aantal werknemers in dienst op 30 juni in de gaten te houden. Er volgen nl. bepaalde rechten, plichten en/of maatregelen uit het al dan niet behalen van een bepaalde personeelsdrempel op 30 juni. Hieronder vindt u een overzicht:

Startbaanverplichting

Een werkgever die op 30 juni 2018 ten minste 50 werknemers tewerkstelt, moet in 2018 voldoen aan de startbaanverplichting, d.i. de verplichte aanwerving van een minimum aantal jongeren.

Het belang om aan deze startbaanverplichting te voldoen is tweevoudig:

  • Werkgevers die niet aan de verplichting voldoen, kunnen enerzijds veroordeeld worden tot het betalen van een vergoeding.
  • Anderzijds kunnen zij niet genieten van de RSZ-bijdragevermindering voor jonge werknemers wanneer zij een laaggeschoolde jongere in dienst nemen (Opm: voor Vlaanderen geldt het voldoen aan de startbaanverplichting vanaf 1 juli 2016 niet meer als voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de RSZ-bijdragevermindering voor jonge werknemers als gevolg van de regionalisering van het doelgroepenbeleid).

Werkgevers die op 30 juni 2018 gewoonlijk minder dan 50 werknemers tewerkstellen of vrijgesteld zijn van deze verplichting, moeten van bovenstaande niet wakker liggen. Het kan dus voor de ondernemingen die rond deze grens zweven van groot belang zijn om hun tewerkstelling op die dag goed in de gaten te houden.

Tijdskrediet

In ondernemingen met 10 werknemers of minder op 30 juni van het jaar vóór de aanvraag, hangt het recht op tijdskrediet, op vermindering van de loopbaan met 1/5 of op vermindering van de arbeid voor oudere werknemers af van het akkoord van de werkgever. Dit is de enige situatie waarin de werkgever het tijdskrediet kan weigeren.

Het tijdstip van de aanvraag verschilt dan weer naargelang het aantal werknemers in de onderneming op 30 juni van het voorgaande jaar. Heeft de onderneming 20 werknemers in dienst of minder, dan moet de schriftelijke aanvraag 6 maanden vooraf ingediend worden. Telt de onderneming meer dan 20 werknemers, dan moet de schriftelijke aanvraag 3 maanden vooraf ingediend worden.