• nl
Taalkeuze

Houdt u uw aantal werknemers in de gaten op 30 juni 2014?

Datum: 20/06/2014

Het kan voor een werkgever van groot belang zijn om het aantal werknemers in dienst op 30 juni in de gaten te houden. Er volgen nl. bepaalde rechten, plichten en/of maatregelen uit het al dan niet behalen van een bepaalde personeelsdrempel op 30 juni. Hieronder vindt u een overzicht: 

Startbaanverplichting

Een werkgever die op 30 juni 2014 ten minste 50 werknemers tewerkstelt, moet in 2015 voldoen aan de startbaanverplichting. 

Onder startbaanverplichting wordt verstaan de verplichte aanwerving van ten minste 3 % jongeren (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) ten opzichte van het 2de kwartaal van het voorgaande jaar. De non-profit sector, de openbare sector en de onderwijssector hebben afwijkende percentages of zijn zelfs vrijgesteld van deze verplichting. 

Met jongeren worden bedoeld de werknemers die op de eerste dag van het kwartaal nog geen 26 jaar zijn, ongeacht of ze aangeworven zijn met een startbaanovereenkomst of niet.

Het belang om aan deze startbaanverplichting te voldoen is tweevoudig. Werkgevers die niet aan de verplichting voldoen, kunnen enerzijds veroordeeld worden tot het betalen van een vergoeding. Anderzijds kunnen zij niet genieten van de RSZ-bijdragevermindering voor jonge werknemers, wanneer zij een laaggeschoolde jongere in dienst nemen. 

Werkgevers die op 30 juni 2014 net geen 50 werknemers tewerkstellen, moeten van bovenstaande niet wakker liggen. Het kan dus voor de ondernemingen die rond deze grens zweven van groot belang zijn om hun tewerkstelling op die dag goed in de gaten te houden. 

Vergeet niet dat zowel een openbare als private werkgever voor een derde kan vrijgesteld worden van zijn startbaanverplichting als hij een aantal stageplaatsen aanbiedt in het kader van een beroepsopleiding voor jongeren. 

Merk ook op dat sommige sectoren vrijgesteld worden van de startbaanverplichting.

Tijdskrediet

In ondernemingen met 10 werknemers of minder op 30 juni van het jaar vóór de aanvraag, hangt het recht op tijdskrediet, op vermindering van de loopbaan met 1/5 of op vermindering van de arbeid voor oudere werknemers af van het akkoord van de werkgever. Dit is de enige situatie waarin de werkgever het tijdskrediet kan weigeren.

Het tijdstip van de aanvraag verschilt dan weer naargelang het aantal werknemers in de onderneming op 30 juni van het voorgaande jaar. Heeft de onderneming 20 werknemers in dienst of minder, dan moet de schriftelijke aanvraag 3 maanden vooraf ingediend worden. Telt de onderneming meer dan 20 werknemers, dan moet de schriftelijke aanvraag 6 maanden vooraf ingediend worden.