• nl
Taalkeuze

Indexsprong officieel van start

Categorie: Sociaal   Datum: 1/05/2015

Op maandag 27 april 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet tot verbetering van de werkgelegenheid. Hieronder een overzicht van de voornaamste inhoud.

Loonmatiging

Deze titel van de wet regelt de indexsprong zoals voorzien door de Regering (zie o.m. onze Nieuwsflash van 20 maart 2015).

Deze indexsprong wordt gerealiseerd door de afgevlakte gezondheidsindex te blokkeren totdat een vooraf gedefinieerde referentie-index met 2% is gestegen. Daarna wordt verder gewerkt met een 2% lagere afgevlakte gezondheidsindex.

Doordat het politieke debat wat langer heeft geduurd dan voorzien gaat de indexsprong officieel van start op 27 april 2015. Dit betekent een tijdelijke blokkering van het afgevlakt gezondheidsindexcijfer op 100,66.

Werkgevers die zich niet houden aan de indexsprong kunnen gesanctioneerd worden met een sanctie van niveau 2, d.i. een strafrechtelijke geldboete van 300 tot 3.000 EUR of een administratieve geldboete van 150 tot 1.500 EUR.

Uitvoering van het sociaal akkoord 2015-2016

Ter uitvoering van het sociaal akkoord (zie onze Nieuwsflash van 6 maart 2015) werden o.a. volgende maatregelen officieel gepubliceerd:

  • de verplichte opleidingsinspanningen worden opgeschort voor de jaren 2015 en 2016;
  • het loonplafond voor de berekening van de vergoeding van arbeidsongevallen bedraagt vanaf 1 januari 2016: 35.369,49 EUR (index 102,10; basis 2004 = 100).

Harmonisering van de statuten arbeiders-bedienden

De ontslagcompensatievergoeding kan voortaan ook worden toegekend aan een werknemer die vóór 1 januari 2014 arbeider was en na 31 december 2013 bediende is geworden.

Er wordt een alternatieve berekeningswijze voorzien voor wat betreft de tussenkomst van de RVA in de inschakelingsvergoeding voor werknemers die reeds voor de inwerkingtreding van het eenheidsstatuut een arbeidsovereenkomst hadden. De werkgever krijgt in dat geval de terugbetaling van het verschil tussen de inschakelingsvergoeding en de opzeggingsvergoeding berekend volgens de oude regels geldig vóór 1 januari 2014. Deze alternatieve berekeningswijze heeft een hogere terugbetaling van de RVA tot gevolg.

In het kader van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (RIZIV) wordt de carenzdag volledig afgeschaft.

Diverse bepalingen

Het aantal uren dat men op zaterdag mag werken in de bouwsector wordt opgetrokken van 64 naar 96.

Bron: 

  • Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, BS 27 april 2015.