• nl
Taalkeuze

Indienen dossiers betaald educatief verlof schooljaar 2015-2016: stilaan actie vereist voor Waalse en Brusselse werkgevers!

Categorie: Sociaal   Datum: 26/05/2017

Sinds de Zesde Staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. Dit betekent dat er per gewest andere regels gelden met betrekking tot zowel de indieningstermijn voor terugbetalingsdossiers, het terugbetaalde bedrag als het maximum aantal uren verlof.

Voor wat betreft de termijn voor het indienen van de aanvragen tot terugbetaling wordt binnenkort voor wat de Waalse en Brusselse dossiers betreft actie verwacht.

Indieningstermijnen Gewesten Wallonië en Brussel

De aanvraag tot terugbetaling voor de toekenning van betaald educatief verlof tijdens een schooljaar (van 1 september tot 31 augustus) mag slechts worden ingediend wanneer het schooljaar volledig werd beëindigd en moet bovendien aIle werknemers behelzen die er aanspraak op maken.

De termijn voor het indienen van een terugbetalingsaanvraag werd sinds vorig jaar reeds met 3 maand verkort. Een aanvraag dient voortaan ten laatste op 31 maart van het kalenderjaar dat volgt op het schooljaar waarin educatief verlof opgenomen werd bij de FOREM te gebeuren. Vroeger viel deze deadline op 30 juni.

Terugbetalingsdossiers voor het schooljaar 2015-2016 kunnen wel nog steeds worden ingediend tot 30 juni 2017.

Voor het schooljaar 2016-2017 zal de nieuwe verkorte aanvraagtermijn onverkort van toepassing zijn en zullen alle dossier dus tegen uiterlijk 31 maart 2018 ingediend moeten worden.

Hoe indienen?

De aanvragen tot terugbetaling van genomen uren educatief verlof moeten sinds 1 april 2015 worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. Indien een onderneming meerdere vestigingen (exploitatiezetels) heeft in verschillende gewesten, moet de aanvraag tot terugbetaling opgesplitst worden per gewest.

De aanvragen voor Brussel en Wallonië dienen te gebeuren op volgende adressen:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel.: 02/204 16 30
e-mail: bev@gob.irisnet.be

Waals Gewest

Forem
Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
tel.: 071/27 50 74
e-mail: conge.education@forem.be

Bron:

  • Decreet van het Waalse Gewest van 28 april 2016 tot uitvoering van de zesde Staatshervorming en houdende verschillende bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid, BS 11 mei 2016.
  • Besluit van 12 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2016 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 19 mei 2016, 32326.