• nl
Taalkeuze

Informeer de werknemer omtrent het medisch onderzoek bij werkhervatting

Categorie: Sociaal   Datum: 5/12/2014

Het 'onderzoek bij werkhervatting' moet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in staat stellen om, op basis van de gezondheidstoestand van de werknemer en het onderzoek van zijn werkpost, aan de werkgever maatregelen voor te stellen (bv. aanpassing van de werkpost, specifieke preventie- en/of beschermingsmaatregelen) zodat de werkgever een aangepast werk kan geven aan de werknemer vanaf de werkhervatting.

Nieuwigheden

Het Koninklijk besluit van 24 april 2014 geeft sinds 23 mei 2014 aan alle werknemers de mogelijkheid om een ‘onderzoek bij werkhervatting’ te ondergaan (zie Nieuwsflash 30 mei 2014) ongeacht de duur van hun arbeidsongeschiktheid. Het is dus niet langer vereist dat de arbeidsongeschiktheid 4 weken of langer duurde.

Tevens kan de arbeidsongeschikte werknemer zich rechtstreeks wenden tot de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer indien hij een spontane raadpleging of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting wenst. In tegenstelling tot voorheen moet hij hiervoor niet eerst een verzoek richten tot zijn werkgever. De werknemer kan dus in alle discretie naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stappen. Deze geneesheer brengt de werkgever hiervan slechts op de hoogte indien de werknemer hiermee akkoord is.

Aanpassing van het arbeidsreglement

De werkgever moet alle werknemers informeren over hun recht op een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid, met het oog op een eventuele aanpassing van hun werkpost. 

Onderstaande tekst kan bijvoorbeeld worden opgenomen in het arbeidsreglement.

1. Verplicht ‘onderzoek bij werkhervatting’

Na minstens vier opeenvolgende weken afwezigheid wegens om het even welke ziekte, aandoening of ongeval of wegens bevalling, worden de werknemers tewerkgesteld in een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico, verplicht aan een onderzoek bij werkhervatting onderworpen. 

Op verzoek van de werknemer of wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het nodig oordeelt wegens de aard van de ziekte, de aandoening of het ongeval, kan het onderzoek bij werkhervatting plaatsvinden na een afwezigheid van kortere duur. Dit onderzoek gebeurt ten vroegste op de dag waarop het werk of de dienst wordt hernomen en ten laatste op de tiende werkdag daarna.

2. Facultatief ‘onderzoek bij werkhervatting’ op vraag van werknemer

Alle werknemers, ook al zijn zij niet onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht, hebben het recht om, vooraleer zij het werk hervatten, een bezoek te brengen aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer met het oog op een eventuele aanpassing van hun werkpost.        

In geval van arbeidsongeschiktheid kan de werknemer, al dan niet onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht, rechtstreeks bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen. Vanaf het ogenblik dat hij een aanvraag ontvangt, verwittigt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de werkgever, tenzij de werknemer hiermee niet akkoord is. Hij nodigt de werknemer uit voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting dat plaatsvindt binnen een termijn van tien werkdagen volgend op de dag van de ontvangst van de aanvraag. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderzoekt de werkpost van de werknemer zo spoedig mogelijk met het oog op het onderzoek van de mogelijkheden tot aanpassing van deze post. De werkgever neemt de verplaatsingskosten van de werknemer voor het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting voor zijn rekening.