• nl
Taalkeuze

Inning niet betaalde bijdragen RSZ door dwangbevel

Categorie: Sociaal   Datum: 20/01/2017

In het verleden werden niet betaalde bijdragen door de RSZ in de regel geïnd via gerechtelijke procedures. Sinds 1 januari 2017 is echter voorzien dat de inning van niet betaalde bijdragen via een dwangbevel zal gebeuren.

De RSZ moet daardoor niet langer beroep doen op de rechtbank, maar kan de inning via een gerechtsdeurwaarder laten verlopen. Invorderingen via een dagvaarding voor de rechtbank blijven mogelijk, maar worden de uitzondering. De voornaamste doelstelling is om de werklast van de rechtbanken te verminderen.

Let wel, inning via een dwangbevel is enkel mogelijk voor niet-betwiste schulden.

Bron:

  • Wet van 1 december 2016 tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid, BS 29 december 2016, 90982.