• nl
Taalkeuze

Instructierecht bij terbeschikkingstelling van werknemers: KB gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 2/08/2013

In onze Nieuwsflash van 23 mei 2013 kon u reeds lezen dat ingeval van terbeschikkingstelling  van werknemers er een schriftelijke overeenkomst moet bestaan tussen de werkgever en de derde. Deze overeenkomst moet de instructies bevatten die door de derde aan de terbeschikkinggestelde werknemer kunnen worden gegeven. 

Een recent KB  bepaalt nu hoe de werknemersvertegenwoordiging hiervan op de hoogte wordt gebracht.

De derde brengt de secretaris van zijn ondernemingsraad (OR) op de hoogte van het bestaan van deze overeenkomst door middel van een eenvoudige schriftelijke of elektronische mededeling. De secretaris van de OR brengt vervolgens de leden van de ondernemingsraad op de hoogte.

Bij gebrek aan ondernemingsraad wordt de informatie door de derde verstrekt aan de persoon die daartoe wordt aangeduid in het huishoudelijk reglement van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Deze persoon brengt vervolgens de leden van het CPBW op de hoogte. 

Bij gebrek aan een CPBW, wordt de informatie door de derde rechtstreeks bezorgd aan de leden van de vakbondsafvaardiging. 

Indien de betrokken werknemersvertegenwoordigers hierom verzoeken, kunnen zij een afschrift krijgen van de overeenkomst waarin de instructies beschreven worden. 

Bron: 

  • Koninklijk besluit 17 juli 2013 tot vaststelling van de procedure volgens dewelke de informatieverplichtingen, bedoeld in artikel 31, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, moeten worden nageleefd, wanneer tussen een derde en een werkgever een overeenkomst wordt afgesloten waarin wordt bepaald welke instructies in uitvoering van die overeenkomst door de derde kunnen worden gegeven aan de werknemers van de werkgever, BS 29 juli 2013, 47513.