• nl
Taalkeuze

Investeren in steunzones: vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing van 25%

Categorie: Fiscaal   Datum: 4/07/2014

Zoals reeds besproken in onze Nieuwsflash van 5 juni 2014, voorziet het Pact voor de competitiviteit, werkgelegenheid en relance in een nieuwe vorm van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die werkgelegenheid creëren in zones die getroffen zijn door collectieve ontslagen (zgn. “steunzones”). 

Mits een aantal criteria vervuld zijn, kan een gewest aan de minister van Financiën vragen een bepaald gebied te willen erkennen als een steunzone. 

Het Pact voorzag reeds in een omschrijving van wat begrepen wordt onder “collectieve ontslagen”. Als collectief ontslag wordt beschouwd:

  • Ofwel 500 werknemers in 3 jaar bij één of meerdere vestigingen van één of meerdere ondernemingen gelegen in een ononderbroken zone van 20 km2 binnen een cirkel met een straal van maximaal 5 km;
  • Ofwel 250 werknemers in 3 jaar bij één of meerdere vestigingen van één of meerdere ondernemingen gelegen in een ononderbroken zone van 20 km2 binnen een cirkel met een straal van maximaal 5 km en dit in zones met een hogere graad van jeugdwerkloosheid (dit is meer dan 125% van het nationaal gemiddelde). 

Een Koninklijk Besluit van 13 juni 2014 verduidelijkt een aantal andere criteria:

  • Elk gewest kan slechts voor een maximaal aantal gevallen van collectieve ontslagen steunzones voorstellen. Het maximum aantal gevallen van collectieve ontslagen is beperkt tot vier;
  • De maximale oppervlakte die een steunzone mag beslaan, mag niet groter zijn dan 2.000 km2 verminderd met de totale oppervlakte van de door het gewest voorgestelde steunzones waarvan de toepassingsperiode nog niet is verstreken en die niet vroegtijdig zijn stopgezet;
  • Het maximaal bevolkingsaantal dat een steunzone mag bevatten, mag niet hoger zijn dan 200.000 inwoners verminderd met het totale bevolkingsaantal van de door het gewest voorgestelde steunzones waarvan de toepassingsperiode nog niet is verstreken en die niet vroegtijdig zijn stopgezet.

In hetzelfde Koninklijk Besluit wordt het percentage van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bevestigd op 25% van de door de werkgever uitbetaalde bezoldigingen ten gevolge van de investering gecreëerde nieuwe arbeidsplaats(en). Deze vrijstelling is per werkgever en binnen een periode van 36 maanden beperkt tot een maximum van 7,5 miljoen EUR. 

De minister van Financiën zal hogergenoemde criteria evalueren één jaar nadat ze in werking zijn getreden.  

Inwerkingtreding?

De datum van inwerkingtreding van deze maatregel is nog niet gekend. Hiervoor is nog een Koninklijk Besluit nodig. Ook andere criteria (o.a. een model van bijlage die de werkgever moet toevoegen aan zijn aangifte in de inkomensbelasting) moeten nog verder uitgewerkt worden in uitvoeringsbesluiten. 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; BS 26 juni 2014, 48090;
  • Wet  van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 22 mei 2014, 40603.