• nl
Taalkeuze

Invoering van verjaringstermijnen voor onterecht betaalde bedragen door Sluitingsfonds

Categorie: Sociaal   Datum: 9/08/2013

Naar aanleiding van het arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 van het Grondwettelijk Hof wordt vanaf 11 augustus 2013 in verjaringstermijnen voorzien voor bedragen die door het Sluitingsfonds ten onrechte werden uitbetaald aan een werknemer. 

Het gaat om onterecht betaalde:

  • sluitingsvergoedingen;
  • lonen, vergoedingen en voordelen;
  • overbruggingsvergoedingen;
  • tegemoetkomingen bij overmacht;
  • bijkomende vergoedingen verschuldigd aan sommige beschermde werknemers;
  • aanvullende vergoedingen bij brugpensioen.

Standaard wordt de verjaringstermijn vastgesteld op 3 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling werd verricht. 

De termijn kan verlengd of verkort worden:

  • Berust de onverschuldigde betaling op een vergissing van het Fonds waarvan de werknemer zich normaliter geen rekenschap kon geven, dan wordt de verjaringstermijn ingekort tot 6 maanden
  • Is er echter sprake van bedrog, arglist of bedrieglijke handelingen van de werknemer, dan wordt de verjaringstermijn verlengd tot 5 jaar

Ook de modaliteiten inzake de kennisgeving van de beslissing tot terugvordering werden op straffe van nietigheid vastgelegd.

Bron: 

  • Wet houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, 48270.