• nl
Taalkeuze

Jaarlijkse vakantie GESCO's

Categorie: Sociaal   Datum: 5/07/2013

Voor wat betreft de gesubsidieerde contractuelen (GESCO) werden enkele nieuwigheden voorzien wat betreft de jaarlijkse vakantie.

1. Aanvullende vakantie

Het stelsel van de aanvullende vakantie (ook wel Europese vakantie genoemd) is reeds sinds april 2012 van toepassing voor gewone werknemers. De gesubsidieerde contractuelen die in dienst zijn van plaatselijke besturen of ermee gelijkgestelden genieten een bijzonder statuut en vielen daardoor tot nu toe uit de boot wat betreft het recht op aanvullende vakantie. Een koninklijk besluit dat op 28 juni 2013 werd gepubliceerd brengt hierin verandering. Voortaan kunnen GESCO’s nu ook onder dezelfde voorwaarden als gewone werknemers genieten van Europese vakantie en kunnen zij vakantiegeld krijgen bij het begin van hun arbeid of bij de hervatting ervan in geval van langdurige afwezigheid.

2. Saldo en vervroegd enkel vakantiegeld verminderd

Het saldo enkel vakantiegeld en het vervroegd enkel vakantiegeld wordt verminderd van 8% naar 7,67% van de bruto-jaarbezoldiging van het (lopend) vakantiedienstjaar.

Bron:

  • KB van 18 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1987 tot uitvoering van artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, BS 28 juni 2013, 41081.