• nl
Taalkeuze

Jaarlijkse vakantie en gedeeltelijke werkhervatting: gelijkstelling niet-gepresteerde daggedeelten

Datum: 29/06/2018

Sinds 1 januari 2018 worden bij gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, beroepsziekte of arbeidsongeval, niet-gepresteerde daggedeelten gelijkgesteld met afwezigheidsdagen voor de berekening van vakantierechten.

Vroegere problematiek

Als algemene regel geldt dat de vakantierechten waarop een werknemer recht heeft in een kalenderjaar, bepaald worden in functie van de prestaties die de werknemer verricht heeft in het voorafgaande kalenderjaar.

Voor de berekening van die prestaties wordt niet enkel rekening gehouden met de effectieve prestaties, maar ook met bepaalde afwezigheden. Zo worden de dagen waarop de werknemer afwezig was wegens ziekte, ongeval, beroepsziekte of arbeidsongeval onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld met prestatiedagen.

Deze gelijkstelling had tot voor kort bij bedienden enkel betrekking op dagen van volledige arbeidsonderbreking.

Bij halftijdse werkhervatting, waarbij de bediende een halve dag werkt en een halve dag niet werkt, werd niet voorzien in een gelijkstelling van de niet-gepresteerde halve dagen.

Voorgaande had tot gevolg dat een bediende die het werk gedeeltelijk had hervat, in het daaropvolgende jaar minder vakantierechten had dan een bediende die het werk niet hervat had.

Nieuwe regeling

Om aan bovenstaande problematiek tegemoet te komen, werd op 7 juni 2018 een koninklijk besluit aangenomen, dat retroactief uitwerking zal hebben vanaf 1 januari 2018.

De nieuwe regelgeving bestaat er thans in dat voor de berekening van vakantierechten wel rekening gehouden zal worden met niet-gepresteerde daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting die toegestaan werd door de adviserende arts van het ziekenfonds na ziekte of ongeval.

Ook bij gedeeltelijke werkhervatting na beroepsziekte of arbeidsongeval geldt een zelfde regeling.

Sinds 1 januari 2018 zal aldus voor de opbouw van vakantierechten bij arbeidsongeschikte bedienden bij gedeeltelijke werkhervatting ook rekening gehouden worden met de niet-gepresteerde daggedeelten.

De nieuwe regelgeving heeft dan ook directe invloed op de berekening van vakantierechten voor 2019.

Bron:

  • KB 7 juni 2018 houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte, BS 21 juni 2018, 2018203211