• nl
Taalkeuze

Jongeren die 19 jaar worden in 2017: aanvraag werkkaarten in Brussel & WalloniŽ!

Categorie: Sociaal   Datum: 13/01/2017

Aanvraag werkkaarten in Brussel & Wallonië!

Uiterlijk op 31 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt (geboren in 1998), moet de werkgever in Brussel of Wallonië (NIET: Vlaanderen – maatregel afgeschaft vanaf 1 januari 2017!) een werkkaart aanvragen bij het bevoegde werkloosheidsbureau als hij de doelgroepvermindering jonge werknemers verder wil genieten (aan de hand van het formulier C63-werkkaart).

Bij deze aanvraag vermeldt de werkgever:

  • identiteit van de werkgever;
  • identiteit van de werknemer;
  • woonplaats van de werknemer;
  • INSZ-nummer van de werknemer;
  • datum van indiensttreding.

Elke aanvraag die ná 31 januari 2017 toekomt, heeft tot gevolg dat de periode gedurende dewelke de doelgroepvermindering kan worden toegekend, verminderd wordt met de periode die aanvangt op 1 januari van het jaar dat de jongere 19 wordt tot en met de laatste dag van het kwartaal van de datum van laattijdige indiening van de aanvraag voor een werkkaart.

Aanpassing werknemerscodes DmfA vanaf 1 januari 2017

Jongeren die 19 jaar worden in de loop van 2017, moeten een nieuwe werknemerscode/tewerkstellingslijn/contract krijgen. Vanaf 1 januari 2017 zijn voor deze jongeren namelijk de gewone RSZ-bijdragen verschuldigd.

Voor arbeiders moet in principe de werknemerscode 015 worden toegepast (voor DmfAPPL: code 101), voor bedienden in principe de code 495 (voor DmfAPPL: code 201).

Bron:

  • Artikel 3 KB 2 april 2010 tot wijziging van KB 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ter vereenvoudiging van de werkkaarten, BS 13 april 2010, 20975.
  • Artikel 5bis KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969.