• nl
Taalkeuze

KB Individuele opleidingsrekening gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 22/12/2017

In het Belgisch staatsblad van 18 december 2017 werd het KB tot uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk gepubliceerd.

Individuele opleidingsrekening

Dit KB geeft invulling aan de individuele opleidingsrekening. De individuele opleidingsrekening zal de vorm van een formulier aannemen waarop – naast andere verplichte vermeldingen - o.a. het aantal opleidingsdagen waarover de werknemer gedurende het kalenderjaar beschikt, het aantal gevolgde en overblijvende dagen of het over te dragen saldo worden vermeld. Dat formulier zal worden bewaard in het persoonlijk dossier van de werknemer. De werknemer zal bij invoering van de individuele opleidingsrekening worden verwittigd, waarna ze op eigen verzoek van de werknemer kan worden geraadpleegd.

De werkgever zal minstens éénmaal per jaar de werknemers op de hoogte brengen van het saldo van het opleidingskrediet, het recht om de individuele opleidingsrekening te raadplegen en het recht om fouten te laten corrigeren.

Afwijkend regime voor werkgevers tussen 10 en 20 werknemers (VTE) tewerkstellen

Werknemers die minimum 10 en minder dan 20 werknemers tewerkstellen, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, kunnen genieten van een afwijkend regime.

Zo zal de werkgever, op basis van de loonmassa van zijn onderneming, bepalen wat het gemiddeld aantal opleidingsdagen is waarover zijn werknemers beschikken. Hierbij kan men niet minder dagen toekennen dan het aantal opleidingsdagen die werden toegekend voor de periode 2015 – 2016 op ondernemingsvlak, en met gemiddeld minimum één dag per jaar per voltijds equivalent.

De werkgever moet dit een eerste keer tegen 31/12/2017 bepalen, en daarna telkens vóór 30 september van het eerste van elke daaropvolgende tweejaarlijkse periode (dus vóór 30/09/2019, 30/09/2021, … ).

Bij gebreke aan vaststelling van het aantal opleidingsdagen op voormelde wijze beschikken de werknemers gemiddeld over minimum één dag opleiding per jaar per voltijds equivalent.

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 5 december 2017 houdende uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 18 december 2017, 112781.