• nl
Taalkeuze

Kilometerheffing van start vanaf 1 april 2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 1/04/2016

Met ingang van 1 april 2016 wordt de veel besproken kilometerheffing voor vrachtwagens van kracht. Deze nieuwe regeling vervangt het huidige Eurovignet en is gebaseerd op het aantal kilometers dat effectief op autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen verreden wordt.

Op welke voertuigen is de kilometerheffing van toepassing?

De kilometerheffing is van toepassing op alle vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton. Vrachtwagens met een MTM van minder dan 3,5 ton zijn dus niet onderworpen aan de heffing.  De nieuwe regeling is zowel van kracht op Belgische als op buitenlandse voertuigen.

Zijn bepaalde voertuigen vrijgesteld?

De wetgeving voorziet een aantal vrijstellingen, met name:

  • voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door Defensie, de brandweer of de politie, de Civiele Bescherming en als zodanig ook uiterlijk duidelijk herkenbaar zijn;
  • voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig ook uiterlijk duidelijk herkenbaar zijn;
  • voertuigen zoals landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuigen, die in slechts beperkte mate gebruik maken van de openbare weg en uitsluitend gebruikt worden voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Ook voertuigen die niet gebruikt worden voor het vervoer van goederen, zoals mobiele machines, vallen buiten het toepassingsgebied van de kilometerheffing.

Houders van voertuigen die in aanmerking komen voor één van de hierboven opgesomde vrijstellingen moeten een aanvraag tot vrijstelling richten aan de bevoegde gewestelijke belastingdienst, via één van onderstaande websites:

  • Vlaams Gewest: link.
  • Waals Gewest: link.
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: link.

 Elke toegekende vrijstelling door één van de gewestelijke administraties van ons land geldt meteen ook voor de andere twee Gewesten. 

Registratie via On Board Unit (OBU)

De registratie van het aantal gereden kilometers gebeurt via een elektronisch registratiesysteem, ‘On Board Unit’ (OBU) genaamd, dat verplicht in de vrachtwagens dient geïnstalleerd te worden en op basis van satellietnavigatie werkt. De gegevens van de OBU worden via GSM-technologie doorgeseind naar een dienstverlener die door het Gewest is erkend en die zal instaan voor de facturatie van de heffing op basis van het aantal geregistreerde kilometers.

Wat zijn de verplichtingen voor werkgever en werknemer?

De werkgever is verplicht het voertuig te voorzien van een OBU-toestel terwijl de werknemer de verplichting heeft na te zien of het toestel goed aanstaat en goed functioneert bij de aanvang van en gedurende de volledige rit. Indien deze laatste vaststelt dat de OBU niet correct functioneert dan moet hij onmiddellijk de werkgever hiervan op de hoogte stellen. Indien dit niet gebeurt dan kan deze nalatigheid in hoofde van de werknemer eventueel beschouwd worden als een zware fout. Als werkgever kan u in dit verband een specifieke clausule in het arbeidsreglement opnemen om de werknemers op deze verplichting te wijzen, eventueel gekoppeld aan een sanctie ingeval van nalatigheid.

Opname van een dergelijke clausule kan evenwel enkel mits navolging van de gebruikelijke procedure voor wijzigingen aan het arbeidsreglement.