• nl
Taalkeuze

Kilometerheffing voor vrachtwagens - Formaliseer de verplichtingen voor de werknemer!

Categorie: Sociaal   Datum: 15/04/2016

Sinds 1 april 2016 is in België een kilometerheffing van toepassing. De kilometerheffing vervangt het Eurovignet voor vrachtwagens in België.

De nieuwe regeling brengt met zich mee dat alle voertuigen met een maximaal toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton die op de Belgische openbare weg rijden steeds een On Board Unit (OBU) aan boord moeten hebben. Deze OBU registreert de verreden kilometers op betalende tolwegen.

Verplichtingen van de werkgever

Het is de taak van de werkgever ervoor te zorgen dat ieder voertuig dat onder de tolheffing ressorteert, correct geregistreerd werd en uitgerust is met een On Board Unit.

Er zij op gewezen dat deze verplichting niet gebonden is aan bepaalde sectoren. Het gebruik van een OBU is dus niet enkel verplicht in de transportsector! Ook bijvoorbeeld de bouwonderneming die een vrachtwagen gebruikt waarvan de MTT groter is dan 3,5 ton, zal een On Board Unit moeten installeren.

Er zijn wel een aantal uitsluitingen en vrijstellingen voorzien. Voor meer informatie dienaangaande verwijzen we naar volgende websites:

Verplichtingen van de werknemer

Naast de aanwezigheid van het registratietoestel is een correct gebruik ervan door de werknemer-chauffeur even belangrijk. Als werkgever zult u dus de nodige instructies moeten geven aan uw werknemer(s) omtrent het correct gebruik van de OBU.

Wij raden aan om deze verplichtingen te formaliseren in het arbeidsreglement!

Op die manier worden de werknemers formeel ingelicht omtrent hun verplichtingen in het kader van het gebruik van de On Board Unit en kan, bij nalatigheden, desgevallend worden gesanctioneerd. In bepaalde gevallen kan de werknemer ook aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het niet correct gebruiken van het elektronisch registratieapparaat.

Om de uitbreiding van het arbeidsreglement te faciliteren, werd een modeldocument uitgewerkt dat u als bijlage bij het arbeidsreglement kan voegen. U vindt het model terug op onze website in de rubriek “modeldocumenten” in de map “Arbeidsreglement” – “Bijlagen bij het arbeidsreglement”.

Er zij op gewezen dat de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet worden gevolgd.