• nl
Taalkeuze

Klaar voor de eerste stap van de sociale verkiezingen?

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 4/12/2015

Dag X – 60: eerste schriftelijke aankondigingen

Het begin van de procedure van de sociale verkiezingen nadert met rasse schreden. Uiterlijk op X - 60 moeten de eerste aankondigingen meegedeeld en aangeplakt worden in de onderneming.

Elke onderneming (die in 2015 gemiddeld minstens 50 of 100 werknemers tewerkstelt op het niveau van de technische bedrijfseenheid (hierna “TBE”)) bepaalt zelf wanneer de eerste actie moet ondernomen worden op basis van de vaststelling van de dag van de verkiezingen (= dag Y).

Dag Y vindt plaats tussen 9 en 22 mei 2016. Naargelang de dag Y die gekozen wordt door de onderneming, wordt ook dag X - 60 vastgelegd in de periode tussen 11 en 24 december 2015.

Welke info?

Uiterlijk op dag X - 60 moet de volgende info door de werkgever meegedeeld worden:

 • Vaststelling van het aantal TBE’s: de graad van zelfstandigheid en afhankelijkheid van TBE’s t.o.v. de juridische entiteiten en vice versa of enkel de eventuele wijzigingen in de structuur t.o.v. de vorige sociale verkiezingen in 2012;
 • Aantal personeelsleden per categorie (arbeiders, bedienden (inclusief kaders en leidinggevenden), jeugdige werknemers) tewerkgesteld in het TBE op X - 60 (niet uitzendkrachten);
 • Functies van het leidinggevend personeel (benaming en inhoud) + indicatieve lijst van de personen die deze functies uitoefenen;
 • Voor de ondernemingsraad, de functies van het kaderpersoneel + indicatieve lijst van de personen die deze functies uitoefenen;
 • Dag van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (datum X) + beoogde verkiezingsdatum (datum Y).

Wie informeren?

De werkgever moet de informatie uiterlijk op X – 60 meedelen aan de volgende partijen:

 1. het comité en de ondernemingsraad (of bij gebreke, aan de vakbondsafvaardiging);
 2. de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties;
 3. de werknemers;
 4. de FOD WASO.

Hoe informeren?

De informatie wordt schriftelijk meegedeeld aan de hand van de documenten overeenkomstig het model zoals voorzien in de wet sociale verkiezingen:

 •      Modeldocument X - 60 A comité
 •      Modeldocument X - 60 B comité (namen van het leidinggevend personeel)
 •      Modeldocument X - 60 A ondernemingsraad
 •      Modeldocument X - 60 B ondernemingsraad (namen van het leidinggevend personeel)
 •      Modeldocument X - 60 C ondernemingsraad (namen van de kaderleden)

Aan het comité en de ondernemingsraad (of bij gebreke, aan de vakbondsafvaardiging)

De werkgever moet de informatie schriftelijk meedelen aan het comité en, indien van toepassing, aan de ondernemingsraad. De wijze waarop dit moet gebeuren, is niet wettelijk bepaald. De werkgever maakt best afspraken met het comité en de ondernemingsraad over hoe dit het best zal gebeuren. In het geval deze organen nog niet werden opgericht, wordt de informatie meegedeeld aan de vakbondsafvaardiging.

Aan de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties

Een kopie van bovengenoemde documenten moet, naar keuze van de werkgever, overgemaakt worden aan:

 • hetzij de FOD WASO via de webapplicatie. De FOD WASO zorgt dan voor versturing aan de organisaties;
 • hetzij de nationale hoofdzetels van de representatieve organisaties per post. 

Aan de werknemers

De informatie moet worden aangeplakt op de plaats waar ook het bericht van dag X zal uitgehangen worden. Dit is vaak de plaats waar ook andere informatie wordt uitgehangen in de onderneming, zoals bijvoorbeeld het bericht waar het arbeidsreglement in de onderneming kan geconsulteerd worden. Deze aanplakking moet gebeuren in de verschillende secties, afdelingen of vestigingen van de onderneming.

Deze aanplakking MAG vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document (bv. via intranet), voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren. Indien een bepaalde werknemerscategorie geen toegang heeft tot een computer zal de informatie aangeplakt moeten worden. Een mogelijke oplossing bestaat erin tijdelijk een computer ter beschikking te stellen die de werknemers tijdens hun werkuren kunnen consulteren.

Indien niet alle werknemers toegang hebben tot het elektronisch document, moet de informatie aangeplakt worden. Het staat de werkgever vrij om deze informatie eveneens te vermelden op intranet.

Opgelet: Alle informatie die tijdens de sociale verkiezingen aangeplakt moet worden, moet aangeplakt blijven tot na de verkiezingen (met name tot Y+17).

Aan de FOD WASO

Uiterlijk op X – 60 moet de werkgever ook informatie overmaken aan de FOD WASO die dit zal gebruiken om de resultaten van de sociale verkiezingen 2016 te verwerken.

Deze informatie kan op twee manieren meegedeeld worden aan de FOD WASO:

 • Ofwel elektronisch via de webapplicatie van de FOD WASO: De basissteekkaart moet elektronisch ingevuld worden per TBE en per orgaan (comité en ondernemingsraad);
 • Ofwel op papier op basis van modeldocumenten aangeleverd door de FOD WASO. Deze standaarddocumenten moeten aangevraagd worden bij de FOD WASO.

Bron:

 • Wet 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 juni 2015, 36088.