• nl
Taalkeuze

Klinkt een flexi-jobtewerkstelling als muziek in uw oren?

Categorie: Sociaal   Datum: 15/12/2017

Vanaf 1 januari 2018 kan u als werkgever in uiteenlopende sectoren een beroep doen op een flexibel inzetbare werknemer tegen een financieel gunstig tarief.

Klinkt dit als muziek in uw oren?

Lees dan zeker verder!

Kan ik een flexi-jobwerknemer tewerkstellen?

Ja, indien u actief bent in één van de volgende paritaire comités:

 • PC 119: paritair comité voor de handel in voedingswaren;
 • PC 201: paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel;
 • PC 202: paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;
 • PC 202.01: paritair comité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven;
 • PC 302: paritair comité voor de horeca;
 • PC 311: paritair comité voor de grote kleinhandelszaken;
 • PC 312: paritair comité voor de warenhuizen;
 • PC 314: paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;
 • PC voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder een van de bovengenoemde paritaire comités of onder het Waarborg en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het PC voor voedingsnijverheid (PC 118);
 • Werkgevers die vallen onder het Waarborg en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het PC voor voedingsnijverheid (PC 118), subsector voor de industriële broodbakkerijen.

Kan ik mijn kandidaat werknemer als flexi-jobwerknemer tewerkstellen?

Om als flexi-jobwerknemer tewerkgesteld te kunnen worden, moeten er een aantal voorwaarden vervuld zijn in kwartaal T-3 en kwartaal T.

Voorwaarden in kwartaal T-3

De werknemer moet een tewerkstelling hebben bij één of meerdere andere werkgever(s) (ongeacht de sector) van ten minste 4/5den van een voltijdse job van een referentiepersoon van de sector waarin de 4/5de tewerkstelling wordt gepresteerd en dit tijdens het 3de kwartaal voorafgaand aan het lopende kwartaal (T) waarin de tewerkstelling als flexi-jobber plaatsvindt (vereiste: minstens 80 % op kwartaalbasis).

Opgelet: Tewerkstellingen als leerling in het kader van alternerend leren, deeltijds leerplichtige, jobstudent met solidariteitsbijdragen, extra in de horeca, gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw en flexi-jobs, tellen niet mee voor de berekening van de tewerkstellingsvereiste in kwartaal T-3.

Op het moment van aangifte van Dimona (type FLX) zal u een melding krijgen of de voorwaarde van 4/5de tewerkstelling is voldaan in T-3: ”OK” (aanvaard zonder warning) of “NOK” (warning ‘onvoldoende prestaties’ of warning ‘laattijdige dimona’).

Let wel: deze voorwaarde is niet van toepassing indien de werknemer een gepensioneerde is.

Voorwaarden in kwartaal T

U moet daarenboven zelf nagaan of de werknemer die u wenst tewerk te stellen als flexi-jobwerknemer zich niet in één van de volgende situaties bevindt:

 • tewerkgesteld zijn bij u onder een andere arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van minimaal 4/5 van een job van een voltijdse referentiepersoon van de sector bij de werkgever bij wie men de flexi-job uitoefent (m.a.w. maximum tewerkstelling van 79 % bij die werkgever).
 • in een periode bevinden gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van u als werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent.
 • in een opzeggingstermijn bevinden bij u als werkgever waar hij de flexi-job uitoefent.

Wat moet ik aan een flexi-jobber?

U betaalt aan uw flexi-jobwerknemer een flexiloon dat op heden minimaal 9,18 EUR is en een flexivakantiegeld dat 7,67 % van het flexiloon bedraagt.

Natuurlijk bent u de flexi-jobber ook andere voordelen verschuldigd die voorzien zijn in de sector en waarvoor de flexi-jobwerknemer niet uitgesloten is (bv. woon-werkverkeer).

Op dit flexiloon en flexivakantiegeld bent u een bijzondere patronale bijdrage van 25 % verschuldigd.

Wat houdt mijn flexi-jobwerknemer over aan een flexi-jobtewerkstelling?

Aangezien de werknemer geen RSZ verschuldigd is en de inkomsten die verdiend zijn tijdens een flexi-jobtewerkstelling een vrijgesteld inkomen uitmaken, is bruto gelijk aan netto bij een flexi-jobtewerkstelling.

Deze zeer voordelige behandeling maakt een flexi-jobtewerkstelling erg attractief.

Welke formaliteiten moet ik naleven om een flexi-jobber tewerk te stellen?

Om beroep te doen op een flexi-jobber moet u een aantal formaliteiten naleven.

Raamovereenkomst

De raamovereenkomst bevat de intentie van beide partijen om een flexi-job uit te oefenen. Werkgever en werknemer dienen voorafgaand aan de aanvang van de eerste tewerkstelling een schriftelijke raamovereenkomst (bepaalde/onbepaalde duur) af te sluiten met een aantal verplichte vermeldingen.

Voor uitzendkantoren geldt een specifieke uitzondering hierop.

Verplichte vermeldingen in de raamovereenkomst zijn:

 • Identiteit van beide partijen;
 • Wijze waarop de flexi-jobovereenkomst aan de werknemer moet worden voorgesteld: mondeling of schriftelijk (per telefoon, per sms, per mail, per fax, …);
 • Voorafgaandelijke termijn waarbinnen de overeenkomst aan de werknemer moet worden voorgesteld (bv. één uur op voorhand, 4 uur op voorhand, 12 uur op voorhand, één dag op voorhand, …)
  Opmerking: er is geen minimumtermijn voorzien in de wet;
 • Beknopte beschrijving van de functie(s) die de flexi-jobwerknemer zal uitoefenen;
 • Overeengekomen flexiloon (opgelet: minimumuurloon moet gerespecteerd worden!);
 • (Wettelijke) voorwaarden waaronder een flexi-job mag worden uitgeoefend.

De raamovereenkomst moet steeds aanwezig zijn op de plaats van tewerkstelling van de flexi-jobwerknemer.

Sanctie: indien er geen raamovereenkomst is of indien de opgestelde raamovereenkomst niet voldoet aan de wettelijke bepalingen is er geen flexi-jobarbeidsovereenkomst mogelijk en kunnen de gunstige voorwaarden niet toegepast worden.

Opmerking: het sluiten van een raamovereenkomst houdt geen formele verplichting in om nadien één of meerdere flexi-jobarbeidsovereenkomsten af te sluiten. De werknemer is dus niet verplicht om in te gaan op de vraag van de werkgever om op een bepaalde avond te gaan werken wanneer dit de werknemer bijvoorbeeld niet past. Ook de werkgever is niet verplicht om de werknemer minstens x aantal keren “op te roepen” om te komen werken.

Flexi-jobarbeidsovereenkomst

Elke effectieve tewerkstelling dient gedekt te zijn door een flexi-jobarbeidsovereenkomst:

 • van bepaalde tijd of welomschreven werk;
 • schriftelijk of mondeling.

De aard van de overeenkomst is bepalend voor de manier waarop de aangifte Dimona moet gebeuren.

De flexi-jobarbeidsovereenkomst moet steeds aanwezig zijn op de plaats van tewerkstelling.

Een model van een flexi-jobarbeidsovereenkomst is terug te vinden op de website van EASYPAY GROUP onder modeldocumentenarbeidsovereenkomsten.

Dimona en registratie arbeidsprestaties:

De aangifte Dimona is essentieel, zowel voor een aangifte van een flexi-periode als voor een flexi-dag:

 • Schriftelijke flexi-jobarbeidsovereenkomst: FLEXI-PERIODE
 • gewone Dimona per kwartaal
 • Mondelinge flexi-jobarbeidsovereenkomst: FLEXI-DAG
 • Dimona per dag met vermelding van begin- en einduur.

De Dimona moet uiteraard tijdig gebeuren d.w.z. vóór aanvang van de prestaties.

Registratie arbeidsprestaties

Naast de Dimona is de werkgever ook verplicht om voor iedere afzonderlijke flexi-jobber het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestaties te registreren en bij te houden.

Deze registratie kan ofwel via de dagelijkse registratie via de GKS (in de horeca) ofwel via de website van de RSZ gebeuren (Dimona-toepassing).

In de toekomst zou dit ook kunnen gebeuren via een systeem van tijdsregistratie.

Let op: deze registratie van de arbeidsprestaties vervangt uiteraard de Dimona-aangifte zelf niet.

Sanctie: indien het juiste tijdstip van begin en einde taak van de flexi-jobwerknemer niet is geregistreerd of bijgehouden, ontstaat een weerlegbaar vermoeden van een tewerkstelling gedurende het volledige kwartaal als voltijdse werknemer!!

Bovenvermelde bespreking is gebaseerd op ontwerpwetgeving en is dus nog onder het nodige voorbehoud.

Bron: