• nl
Taalkeuze

Krachtlijnen van ontwerp interprofessioneel akkoord

Categorie: Sociaal   Datum: 30/01/2015

Vrijdag 30 januari 2015 hebben de leden van de Groep van 10, met uitzondering van het ABVV, een ontwerpakkoord bereikt. De sociale partners hebben dit ontwerpakkoord aan de regering voorgesteld. Premier Michel meldde dat de regering de concrete uitvoeringsmodaliteiten zal bekijken en verder uitvoeren.

De maatregelen zoals hieronder vermeld, worden tevens toegelicht op onze actualiteitssessies van februari.

Inhoud ontwerpakkoord

Het ontwerpakkoord bevat vier verschillende delen:

Beperkte loonenveloppe voor de periode 2015-2016

Voor 2015 wordt voorzien in een loonnorm van 0 %. De loonnorm geeft aan in welke mate de loonkosten mogen stijgen. 

Vanaf 2016 wordt er voorzien in zeer beperkte enveloppes voor de loononderhandelingen en wordt er dus in beperkte mate ruimte gelaten voor loononderhandelingen.

Let op: sectoren of ondernemingen kunnen niet beslissen om loonsverhogingen toe te kennen buiten de grenzen waarin de enveloppe maximaal voorziet. Sectoren of ondernemingen kunnen ook bepalen om niets toe te kennen. Het gaat immers over maximum enveloppes.

Enerzijds wordt voorzien in een gesloten loonenveloppe van maximum 0,5 % van de loonmassa die zal kunnen worden toegekend tijdens het loonoverleg op sectoraal vlak of, indien er geen besprekingen gevoerd worden op sectoraal niveau, op ondernemingsvlak.

Deze verhoging kan wel pas in 2016 worden toegekend en zou overstemmen met een verhoging van het brutoloon van maximum 0,37 %.

Er wordt aanbevolen om bij de uitvoering van deze eerste enveloppe zich te richten op toekomstgerichte maatregelen zoals mobiliteit en vorming, langer werken,…

Anderzijds zal een netto-enveloppe van maximum 0,30 % van de loonmassa, zonder extra kosten voor de werkgever, gebruikt kunnen worden.

Maatregelen waarin voorzien worden zijn onder andere een verhoging van de maximale waarde van de maaltijdcheques tot 8 EUR (waarbij het persoonlijk aandeel van de werknemer zou behouden blijven op 1,09 EUR) en het optrekken van het maximumbedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen tot 3.200 EUR. 

Er wordt voorzien in een stand-still wat de opleidingsinspanningen betreffen voor de periode 2015-2016.

Het is de bedoeling dat bovenstaande akkoorden zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 1 maart 2015 op interprofessioneel niveau worden vastgelegd en in reglementering worden omgezet, bij voorkeur via een algemeen verbindend verklaarde CAO van de Nationale Arbeidsraad.

Welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen

De welvaartsenveloppe betreft het budget voor het optrekken van de laagste uitkeringen en de pensioenen. Voor 2015 wordt voorzien in een bedrag van 319,5 miljoen EUR, voor 2016 in 627,2 miljoen EUR.

Uitvoering van het akkoord van de sociale partners van 17 december 2014

Men wil het regelgevend kader verder scheppen om zo bepaalde losse eindjes van het eenheidsstatuut, de hervormingen aan de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het stelsel van tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ verder uit te werken.

De verlenging voor de periode 2015-2016 van bepaalde akkoorden en regelingen

Het ontwerpakkoord voorziet in een verlenging van bepaalde bestaande afspraken en regelingen voor de periode 2015-2016. Deze akkoorden hebben onder meer betrekking op:

  • de werkgeversbijdrage van 0,10 % voor de inspanningen ten gunste van personen die tot een risicogroep behoren;
  • het stelsel van de innovatiepremie;
  • de vrijstelling van startbaanverplichting indien de sector een werkgeversbijdrage van 0,15 % voor de risicogroepen voorziet;
  • de financiering en de besteding van de overheidstegemoetkoming in het kader van het 80/20-systeem (=derdebetalersregeling);
  • de boete van 1800 EUR die betaald moet worden indien er geen outplacementbegeleiding wordt aangeboden door de werkgever.

Van zodra er meer informatie voorhanden is, berichten wij u verder.