• nl
Taalkeuze

Leeftijd vervangingsplicht SWT/brugpensioen wordt opgetrokken tot 62 jaar vanaf 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 4/10/2013

De werkgever die een werknemer het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen: brugpensioen) laat opnemen, is in principe verplicht deze werknemer te vervangen.

Op deze vervangingsplicht bestaan evenwel bepaalde uitzonderingen, o.m. voor werknemers die worden ontslagen vanaf de leeftijd van 60 jaar.  

Aan de betrokken vrijstelling van vervangingsplicht wordt een bijkomende voorwaarde toegevoegd, m.n. dat de werknemer op het einde van zijn arbeidsovereenkomst de leeftijd van 62 jaar niet heeft bereikt. Om aanspraak te kunnen maken op de betrokken vrijstelling van vervangingsplicht moet de werknemer bijgevolg minstens 62 jaar zijn opdat de werkgever wordt vrijgesteld van vervangingsplicht.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015 en is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die effectief een einde nemen na 31 december 2014, voor zover de werknemer de leeftijd van 60 jaar niet uiterlijk op 31 december 2014 heeft bereikt. 

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 23 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 2 oktober 2013, 69096.