• nl
Taalkeuze

Lentecao's luiden wettelijk kader inzake SWT in!

Categorie: Sociaal   Datum: 24/03/2017

In het IPA 2017-2018 werd onder meer een akkoord bereikt over de voorwaarden die in 2017- 2018 gelden om aanspraak te kunnen maken op SWT.
De Nationale Arbeidsraad heeft nu hierover de noodzakelijke cao’s afgesloten.

SWT op 58/59 jaar: nachtarbeid (CAO nr. 120 + CAO nr. 121)

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Voorwaarden:

De werknemers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben;
 • Leeftijdsvoorwaarde voldoen:
  • Indien ontslagen in 2017 de leeftijd van 58 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2017;
  • Indien ontslagen in 2018 de leeftijd van 59 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2018;
 • Minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties.

Bovendien moet een sectorale cao voorzien in deze regeling inzake SWT. Wil men bovendien gebruik maken van de lagere leeftijd, dan moet de cao uitdrukkelijk verwijzen naar de cao van de NAR.

Indien de werknemer tewerkgesteld wordt in een paritair comité dat niet opgericht is of niet werkt, kan men toetreden door het afsluiten van een cao of een toetredingsakte of via een wijziging van het arbeidsreglement.

SWT op 58/59 jaar: zwaar beroep (CAO nr. 120 + CAO nr. 121)

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Voorwaarden:

De werknemers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben;
 • Leeftijdsvoorwaarde voldoen:
  • Indien ontslagen in 2017 de leeftijd van 58 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2017;
  • Indien ontslagen in 2018 de leeftijd van 59 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2018;
 • Gewerkt hebben in een zwaar beroep:
  • hetzij gedurende minstens 5 jaar, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • hetzij gedurende minstens 7 jaar, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Bovendien moet een sectorale cao voorzien in deze regeling inzake SWT. Wil men bovendien gebruik maken van de lagere leeftijd, dan moet de cao uitdrukkelijk verwijzen naar de cao van de NAR.

Indien de werknemer tewerkgesteld wordt in een paritair comité dat niet opgericht is of niet werkt, kan men toetreden door het afsluiten van een cao of een toetredingsakte of via een wijziging van het arbeidsreglement.

SWT op 58/59 jaar: PC 124 en arbeidsongeschiktheid (CAO nr. 120 + CAO nr. 121)

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Voorwaarden:

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Loopbaanvoorwaarde van 33 jaar;
 • Leeftijdsvoorwaarde voldoen:
  • Indien ontslagen in 2017 de leeftijd van 58 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2017;
  • Indien ontslagen in 2018 de leeftijd van 59 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2018;
 • Tewerkgesteld worden door een werkgever in PC 124;
 • Beschikken over een attest dat zijn ongeschiktheid tot voortzetting van zijn beroepsactiviteit bevestigt, afgegeven door een arbeidsgeneesheer.

Bovendien moet een sectorale cao voorzien in deze regeling inzake SWT. Wil men bovendien gebruik maken van de lagere leeftijd, dan moet de cao uitdrukkelijk verwijzen naar de cao van de NAR.

SWT op 58/59 jaar: zwaar beroep – residuaire regeling (CAO nr. 122)

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Voorwaarden:

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Loopbaanvoorwaarde van 35 jaar;
 • Leeftijdsvoorwaarde voldoen:
  • Indien ontslagen in 2017 de leeftijd van 58 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2017;
  • Indien ontslagen in 2018 de leeftijd van 59 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2018;
 • Gewerkt hebben in een zwaar beroep:
  • hetzij gedurende minstens 5 jaar, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • hetzij gedurende minstens 7 jaar, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Bovendien moet een sectorale of ondernemingscao voorzien in deze regeling inzake SWT. Wil men bovendien gebruik maken van de lagere leeftijd, dan moet een sectorale cao uitdrukkelijk verwijzen naar de cao van de NAR.

SWT op 58 jaar: mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (CAO nr. 123)

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Voorwaarden:

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Loopbaanvoorwaarde van 35 jaar;
 • Leeftijd van 58 jaar bereiken tijdens 2017 of 2018 en op het einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Ofwel het statuut van mindervalide werknemer erkend door een bevoegde overheid hebben; ofwel werknemers met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken;
 • Ontslagen zijn tijdens de geldigheidsperiode van deze cao.

Een ondernemings- of sectorcao is niet vereist.

SWT op 58/59 jaar: lange loopbaan (CAO nr.124 + CAO nr. 125)

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Voorwaarden:

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Loopbaanvoorwaarde van 40 jaar;
 • Leeftijdsvoorwaarde voldoen:
  • Indien ontslagen in 2017 de leeftijd van 58 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2017;
  • Indien ontslagen in 2018 de leeftijd van 59 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2018;

Wil men gebruik maken van de lagere leeftijd, dan moet een sectorale cao uitdrukkelijk verwijzen naar de cao van de NAR.

SWT in ondernemingen in moeilijkheden / herstructurering (CAO nr. 126)

Onderstaande regels gelden voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Voorwaarden:

De werknemer moet bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Leeftijd van 56 jaar bereiken uiterlijk op het ogenblik van aankondiging van het collectief ontslag;
 • Beroepsverleden van:
  • Of, op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst, 10 jaar beroepsverleden als werknemer in de sector in de 15 jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • Of, op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst, 20 jaar beroepsverleden als werknemer.

Wil men gebruik maken van de lagere leeftijd, dan moet een ondernemings-cao of collectief akkoord uitdrukkelijk verwijzen naar de cao van de NAR.

Overgangsbepaling:

De werknemer kan vanaf de leeftijd van 55 jaar aanspraak maken op SWT indien:

 • De onderneming door de minister van Werk in 2017 erkend is als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering;
 • De erkende onderneming vóór 1 november 2016 een collectief ontslag heeft aangekondigd;
 • De werknemer tewerkgesteld is in de onderneming erkend als herstructurering of in moeilijkheden en uiterlijk 55 jaar is op het moment van de aankondiging van het collectief ontslag.

Bron:

 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 120 van 21 maart 2017 tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121 van 21 maart 2017 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van 21 maart 2017, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 123 van 21 maart 2017, tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 van 21 maart 2017 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 van 21 maart 2017, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lager loopbaan die worden ontslagen;
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 126 van 21 maart 2017, tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering.