• nl
Taalkeuze

Licht op groen voor doelgroepenbeleid in Brussel!

Categorie: Sociaal   Datum: 21/07/2017

In het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2017 werd de Ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd. Na Vlaanderen en Wallonië heeft ook Brussel hierdoor het wettelijk kader voorzien inzake de regionalisering van het doelgroepenbeleid ten gevolge van de 6de Staatshervorming.

In een eerste fase was reeds voorzien dat sinds 1 oktober 2016 de regels van de doelgroepvermindering oudere werknemers gewijzigd werden. Daar komen nu een reeks andere maatregelen bij.

Het Brussels doelgroepenbeleid focust zich vnl. op 4 doelgroepen werknemers, m.n.:

 • Jonge werknemers (< 25 jaar);
 • Langdurig werklozen;
 • Laaggeschoolde werknemers;
 • Oudere werknemers (55+).

De respectievelijke maatregelen worden grosso modo ingedeeld in een 4-tal categorieën, m.n.:

 1. Maatregelen van inschakeling op de arbeidsmarkt;
 2. Maatregelen van activering via werk;
 3. Maatregelen tot behoud op de arbeidsmarkt;
 4. Maatregelen voor specifieke steun op de arbeidsmarkt.

Let op!

 • Onderstaande betreft een toelichting inzake het wettelijke kader van het doelgroepenbeleid in Brussel; de concrete uitvoeringsmodaliteiten dienen nog nader te worden bepaald.
 • De datum van inwerkingtreding van de resp. hieronder vermelde maatregelen is nog niet officieel bekend; de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal deze tevens alsnog nader bepalen.

Maatregelen van inschakeling op de arbeidsmarkt

Inschakelingscontract

Wat?

Deze maatregel heeft tot doel een inschakelingscontract, i.e. een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 12 maanden, aan te bieden aan jonge werkzoekenden die reeds min. 18 maanden werkloos zijn, om hen op die manier een eerste werkervaring te laten opdoen. 
Deze eerste tewerkstelling moet dan een opstap zijn naar een volwaardige en langdurige tewerkstelling en wordt begeleid door ACTIRIS.

Voordeel?

De werkgever die een dergelijk inschakelingscontract aanbiedt, kan aanspraak maken op een premie ter vermindering van de loonkost van de resp. jonge werknemer.

Modaliteiten?

O.m. de werkgevers die in aanmerking komen voor de premie, de toekenningscriteria, de aanvraagprocedure, het bedrag en de nadere regels voor de premiebetaling, alsook de nadere regels voor de arbeidsovereenkomst, dienen nog nader in uitvoeringsbesluiten te worden bepaald.

De maatregel betreffende de inschakelingsbaan in de sociale economie

Wat?

Deze maatregel betreffende de inschakelingsbaan in de sociale economie heeft tot doel een arbeidsovereenkomst af te sluiten met bepaalde categorieën van niet-werkende werkzoekenden die, rekening houdend met hun psychosociale toestand of hun kort- of laaggeschooldheid, ver verwijderd staan van de arbeidsmarkt.

Welke werkgevers?

Deze maatregel richt zich in principe enkel tot de volgende werkgevers, m.n.:

 • plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (i.e. rechtspersonen die opgericht zijn in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en waarvan het maatschappelijk doel bestaat in de socio-professionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden door het verlenen van diensten of de productie van goederen voor de inwoners, de collectiviteiten, de ondernemingen);
 • de inschakelingsondernemingen (i.e. de rechtspersoon die opgericht is in de vorm van een handelsvennootschap en waarvan het maatschappelijk doel bestaat in de socio-professionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden, door de productie van goederen of het verlenen van diensten).

Voordeel?

De werkgever die een dergelijke inschakelingsbaan in de sociale economie aanbiedt, kan aanspraak maken op een premie ter vermindering van de loonkost van de resp. werknemer.

Modaliteiten?

O.m. de toekenningscriteria, de aanvraagprocedure, het bedrag en de nadere regels voor de premiebetaling, dienen nog nader in uitvoeringsbesluiten te worden bepaald.

De maatregel bedoeld in de artikelen 60, § 7, en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Wat?

Deze tewerkstellingsmaatregel houdt in dat wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te genieten of teneinde de werkervaring te bevorderen, OCMW’s (in toepassing van artikel 60, §7 van de organieke OCMW-wet van 8 juli1976) de gerechtigden op een leefloon en/of de gerechtigden op financiële maatschappelijke dienstverlening, kunnen tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst. De periode van tewerkstelling in toepassing van artikel 60, §7 is beperkt tot de periode die nodig is om de tewerkgestelde persoon recht op de volledige sociale uitkeringen te verlenen.

Deze maatregel blijft verder bestaan, maar komt ten gevolge van de 6de Staatshervorming en regionalisering van het doelgroepenbeleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig onder de bevoegdheid van Brussel zelf te staan.

Vormend tewerkstellingsinstrument voor jonge werkzoekenden

Wat?

Deze maatregel heeft tot doel om aan niet-werkende werkzoekenden jonger dan 30 jaar en die ten hoogste houder zijn van een diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs, de mogelijkheid te bieden beroepservaring te verwerven en hun beroepsgerichte competenties te vergroten via een opleiding gekoppeld aan werk.

Werkgevers?

Deze maatregel richt zich enkel tot bepaalde werkgevers uit de openbare sector die aan de betrokken categorie jonge werkzoekenden een voltijdse arbeidsovereenkomst aanbieden met een max. duur van 1 jaar (éénmaal verlengbaar) en dat een luik opleiding omvat.

Voordeel?

De werkgever die een dergelijke tewerkstelling aanbiedt, kan aanspraak maken op een premie ter vermindering van de loonkost van de resp. jonge werknemer.

Modaliteiten? 

O.m. de werkgeverscategorieën van de openbare sector die voor de premie in aanmerking komen,
de opleidingen die recht geven op de premie, de toekenningsvoorwaarden, de aanvraagprocedure, het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de premie, dienen nog nader in uitvoeringsbesluiten te worden bepaald.

Maatregelen van activering via werk

Activa (algemeen)

Wat?

De sinds 12 maanden niet-werkende werkzoekende heeft, gedurende een periode van dertig maanden, die aanvangt op de datum van zijn indiensttreding, recht op een werkuitkering, voor zover hij voor ten minste zes maanden wordt aangeworven met een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst.

Voordeel?

De werkgever die een dergelijke werknemer tewerkstelt, kan aanspraak maken op een werkuitkering gedurende 36 maanden ter vermindering van de loonkost van de resp. werknemer.
Daarbovenop kan de resp. werkgever ook onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op aanmoedigingssteun voor opleiding (zie infra).

Modaliteiten?

O.m. de toekenningsvoorwaarden, de aanvraagprocedure, de duur, het bedrag, en de nadere regels voor de betaling van de werkuitkering, alsook de periodes die worden gelijkgesteld met inschrijvingsperiodes als niet-werkende werkzoekende, dienen nog nader in uitvoeringsbesluiten te worden bepaald.

De werkuitkering?

Op vlak van de toekenning van de werkuitkeringen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering reeds in volgende modaliteiten voorzien:

 • Bepaalde werkzoekenden worden van de werkuitkering uitgesloten; de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan de resp. lijst van uitgesloten werkzoekenden tevens steeds verder aanpassen;
 • Voor de niet-werkende werkzoekenden die deeltijds worden aangeworven, wordt de werkuitkering geprorateerd;
 • De werkgever trekt de maandbedragen van de werkuitkeringen af van het nettoloon waarop de werknemer voor de betrokken maanden recht heeft. De werkuitkering mag het nettoloon van de werknemer niet overschrijden;
 • De werknemer die niet langer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd is, kan onder bepaalde voorwaarden de voordelen van de werkuitkering blijven genieten;
 • Binnen de vooropgestelde termijn dient de werkzoekende de aanvraag van activering van de werkuitkeringen in bij de RVA. Voor het geval van laattijdige ontvangst van de aanvraag kan de activeringsduur worden beperkt;
 • De betaling van de werkuitkering wordt geweigerd als Actiris vaststelt dat behoudens tegenbewijs:
  • de niet-werkende werkzoekende voor dezelfde functie werd aangeworven ter vervanging van een ontslagen personeelslid, met als hoofddoel de bepaalde voordelen te verkrijgen ;
  • de niet-werkende werkzoekende tijdens een bepaalde periode die aan de aanwervingsdatum voorafgaat al in dienst is geweest van dezelfde werkgever of bij de werkgeversgroepering, waartoe die werkgever behoort. Deze beperking geldt evenwel niet op de werknemer die voor een bepaalde tijd werd tewerkgesteld en die opnieuw in dienst wordt genomen met een contract van onbepaalde duur.

Activa-kaart?

De niet-werkende werkzoekende dient bij Actiris een aanvraag in ter verkrijging van een Activakaart, met het oog op de activering van de werkuitkering.
De Activakaart stelt vast dat de niet-werkende werkzoekende de resp. voorwaarden vervult.
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt de vermeldingen en het model van de kaart.

Activa verminderde arbeidsgeschiktheid

Wat?

De niet-werkende werkzoekende met een verminderde arbeidsgeschiktheid heeft, gedurende een periode van zesendertig maanden, die aanvangt op de datum van zijn indiensttreding, recht op een werkuitkering.

Voordeel?

De werkgever die een dergelijke werknemer tewerkstelt, kan aanspraak maken op een werkuitkering gedurende 36 maanden ter vermindering van de loonkost van de resp. werknemer.
Daarbovenop kan de resp. werkgever ook onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op aanmoedigingssteun voor opleiding (zie infra).

Modaliteiten?

O.m. de toekenningsvoorwaarden, de aanvraagprocedure, de duur, het bedrag en de nadere regels voor de betaling van de werkuitkering, alsook de criteria, de procedure en de instellingen die met een attest kunnen bevestigen dat de arbeidsgeschiktheid van de niet-werkende werkzoekende is verminderd, dienen nog nader in uitvoeringsbesluiten te worden bepaald.

De werkuitkering?

Zie Activa (Algemeen)

De Activa-kaart?

Zie Activa (Algemeen)

Aanmoedigingssteun voor opleiding

Wat?

Ter aanvulling van de werkuitkering bij Activa of Activa voor verminderde arbeidsgeschiktheid, kan de werkgever financiële steun krijgen om de kosten te dekken van de competentieontwikkeling via opleiding van de werknemer. De steun loopt gedurende de activeringsperiode van de werkuitkering en kan enkel worden toegekend voor zover de werknemer voltijds is aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en ten hoogste over een diploma of een attest van het lager middelbaar onderwijs beschikt.
Het bedrag van de financiële steun mag de werkelijke kost van de door de werknemer gevolgde opleiding niet overschrijden.

Modaliteiten?

De opleidingen die recht geven op de financiële steun, alsook de toekenningsvoorwaarden en het maximale bedrag, alsook de categorieën van werknemers die de toekenning van de premie beogen, dienen nog nader in uitvoeringsbesluiten te worden bepaald.

Maatregel ter ondersteuning van het werk als zelfstandige

Wat?

De niet-werkende werkzoekende die zich als zelfstandige in hoofdberoep vestigt, kan aanspraak maken op een premie, bedoeld om de niet-werkende werkzoekende tijdelijk financieel bij te staan, om in zijn eigen tewerkstelling te voorzien.
Deze premie kan worden toegekend voor zover hij de volgende voorwaarden vervult:

 • hij beschikt over een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • hij wordt gedurende alle fasen van zijn vestiging als zelfstandige werknemer begeleid door een bevoegde structuur die de technische, commerciële en financiële haalbaarheid en de opportuniteiten van de voorgenomen activiteit bestudeert;
 • hij heeft geen overeenkomst gesloten met een activiteitencoöperatie als bedoeld in artikel 82 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III).

Modaliteiten?

O.m. de toekenningsvoorwaarden, de aanvraagprocedure, het bedrag, de mate van afname en de nadere regels voor de betaling van de premie, alsook de criteria, de begeleidingsvoorwaarden en de voor die begeleiding bevoegde instellingen, dienen nog nader in uitvoeringsbesluiten te worden bepaald.

Maatregelen tot behoud op de arbeidsmarkt

Tewerkstellingsvoorwaarde doelgroepverminderingen RSZ

Wat?

Opdat een werkgever een van de hieronder opgesomde doelgroepverminderingen voor een werknemer zou kunnen genieten, moet die werknemer voortaan tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is.

Deze maatregel geldt voor volgende doelgroepverminderingen RSZ:

 • DGV oudere werknemers;
 • DGV mentors;
 • DGV herstructureringen;
 • DGV gesubsidieerde contractuelen;
 • DGV vermindering huispersoneel;
 • DGV onthaalouders;
 • DGV kunstenaars;
 • DGV art. 60 §7 OCMW.

DGV Oudere werknemers

Wat?

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering creëert het wettelijk kader om de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken, zelf te kunnen bepalen. Zij voorziet hierbij dat de tewerkstelling van de oudere werknemer minstens aan de volgende voorwaarden dient te voldoen:

 • de oudere werknemer behoort tot de werknemerscategorie 1 van de structurele vermindering;
 • de oudere werknemer is op de laatste dag van het kwartaal minstens 55 jaar oud;
 • het refertekwartaalloon van de oudere werknemer is lager dan de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalde loongrens.

De vermindering neemt een einde op de laatste dag van het kwartaal in de loop waarvan de oudere werknemer de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt.

Modaliteiten?

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan het forfaitaire bedrag en de toekenningsduur van de doelgroepvermindering alsook de gerechtigde leeftijdscategorieën nader bepalen.

Maatregelen voor specifieke steun op de arbeidsmarkt

Wat?

Met het oog op de bevordering van hun inschakeling op de arbeidsmarkt, kan afhankelijk van de kenmerken die eigen zijn aan de werkzoekende, een premie worden toegekend aan bepaalde werkgeverscategorieën of categorieën van niet-werkende werkzoekenden die het werk hervatten.

Voordeel?

De erkende onderneming in het kader van de alternerende opleiding, kan een jaarpremie van maximaal 1.000 euro per mentor verkrijgen voor zover de respectievelijke voorwaarden worden nageleefd.

Modaliteiten?

De concrete modaliteiten inzake het premiebedrag, de toekenningsvoorwaarden alsook de voorwaarden in verband met de leerlingen, dienen alsnog nader te worden bepaald.

Afgeschafte maatregelen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet tevens in de afschaffing van bepaalde federale maatregelen.

Overgangsmaatregelen tot 31 december 2018

Als een werknemer in een ander Gewest een activering van werkuitkeringen geniet met toepassing van de door de Brusselse ordonnantie opgeheven federale bepalingen, en zijn hoofdverblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vestigt, vrijwaart Actiris het voordeel van die activering van werkuitkeringen ten voordele van die werknemer, tot de datum waarop het verstrijkt, in elk geval uiterlijk op 31 december 2018.
Als een werknemer in een ander Gewest de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid geniet met toepassing van de door de Brusselse ordonnantie opgeheven federale bepalingen, en overgeplaatst wordt naar een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen vestigingseenheid, vrijwaart Actiris de toekenning van die vermindering van sociale zekerheidsbijdragen, tot de datum waarop ze verstrijkt, in elk geval uiterlijk op 31 december 2018.

Uitzondering:

Bovenstaande overgangsmaatregelen gelden niet als de aanwerving van de werknemer waaraan de activering van werkuitkeringen of de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen hun toepassing ontlenen, heeft plaatsgevonden na de opheffing van de bedoelde federale bepalingen door het Gewest waarin respectievelijk zijn hoofdverblijf of de vestigingseenheid, plaats van zijn tewerkstelling, waren gelegen.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding van alle resp. maatregelen, dient nog nader door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te worden vastgesteld.

Bron:

 • Ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 14 juli 2017, 72802.