• nl
Taalkeuze

Lijst sectoren met onvoldoende opleidingsinspanningen voor het jaar 2011 gepubliceerd in B.S.

Categorie: Sociaal   Datum: 10/05/2013

Wanneer de globale inspanningen inzake opleiding van alle werkgevers uit de privésector samen niet minstens 1,9 % van de totale loonmassa van die ondernemingen bedragen, zijn de ondernemingen behorend tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05% verschuldigd voor de financiering van het educatief verlof.

Als sector die onvoldoende opleidingsinspanningen levert, wordt beschouwd de sector waar, in het jaar waarop de meting van de globale inspanning van 1,9% betrekking heeft (in casu 2011), geen CAO inzake bijkomende opleidingsinspanningen van kracht was die jaarlijks de inspanning met 0,1% verhoogt of die voorziet in een jaarlijkse toename van de participatiegraad aan vorming en opleiding met minstens 5%.

Deze sectoren worden voor ieder referentiejaar opgenomen in een Ministerieel Besluit en worden bepaald aan de hand van het paritaire (sub)comité. In het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2013 werd het Ministerieel Besluit met de lijst van sectoren voor het referentiejaar 2011 bekendgemaakt. 

Werkgevers die tot deze sectoren behoren moeten bijgevolg een bijkomende werkgeversbijdrage betalen van 0,05% op het jaarloon ter financiering van het betaald educatief verlof. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid berekent het bedrag van de verschuldigde bijdragen en verstuurt het debetbericht aan de betrokken ondernemingen.

De bijdragen moeten aan de hand van een individuele storting worden betaald uiterlijk op de vervaldag van de socialezekerheidsbijdragen van het kwartaal van mededeling.

De programmawet van 29 maart 2012 voorziet in onderstaande wijzigingen met betrekking tot deze reglementering. Het KB dat deze wijzigingen in werking laat treden is echter nog steeds niet gepubliceerd!

  • Het bedrag van de werkgeversbijdrage (=sanctie) wordt verhoogd van 0,05% tot 0,15%;
  • De sanctie zal van toepassing zijn op sectoren die geen CAO hebben afgesloten én op sectoren die een CAO hebben afgesloten, maar die de doelstellingen niet gehaald hebben. Een KB dient nog de voorwaarden en nadere regels vast te stellen om aan te tonen dat de doelstellingen niet bereikt zijn.
  • Ondernemingen die individueel de doelstellingen wel bereiken, zullen vanaf 2013 vrijgesteld zijn van de sanctie. Ook hier dient een KB nog de voorwaarden en regels te bepalen.

Meer info hierover is terug te vinden in de Nieuwsflashen van 20 januari 2012, 5 april 2012, 13 april 2012 en 18 mei 2012.

Bron:

  • MB 17 april 2013 tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2011 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, BS 7 mei 2013, 26633.