• nl
Taalkeuze

Limosa-aangifte: procedure aangepast vanaf 1 juli 2013

Categorie: RSZ   Datum: 21/06/2013

Sinds 1 april 2007 geldt een voorafgaande meldingsplicht voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen die gedeeltelijk of tijdelijk een activiteit in België komen verrichten. 

Vanaf 1 juli 2013 worden een aantal wijzigingen aangebracht aan de Limosa-aangifte. Dit werd reeds gemeld in onze Nieuwsflash van 19 april 2013. Hieronder worden de voornaamste wijzingen uiteengezet.

Een eerste wijziging houdt in dat het aantal verplicht mee te delen gegevens wordt verminderd. Voor een werknemer moeten volgende gegevens niet meer worden meegedeeld:
  • Het soort diensten dat wordt verricht in het kader van de detachering;
  • De wekelijkse arbeidsduur.
Voor een gedetacheerde zelfstandige moet niet langer worden gemeld:
  • Het soort diensten dat verricht wordt;
  • De voorziene duur van de detachering;
  • De identificatiegegevens van de lasthebber die de voorafgaande melding doet. 

Daarnaast wordt de “vereenvoudigde melding” afgeschaft. Voor gedetacheerde werknemers of zelfstandigen die regelmatig werkzaamheden uitoefenen in België en in 1 of meerdere landen, wordt de mogelijkheid behouden tot een eenmalige melding voor 12 maanden (telkens verlengbaar met 12 maanden). De bouw- en interimsector kunnen evenwel geen gebruik maken van deze eenmalige melding. 

Een derde wijziging bestaat in het niet langer beperken van de mogelijkheid tot annuleren van de detachering tot het einde van de eerste kalenderdag die overeenkomt met de begindatum van detachering.     

Inwerkingtreding: bovenstaande wijzigingen treden in werking vanaf 1 juli 2013.

Bron: 

  • KB van 19 maart 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers, BS 27 maart 2013, 19478.