• nl
Taalkeuze

Loongrenzen arbeidsongevallen 2017 definitief bekend

Categorie: Sociaal   Datum: 10/02/2017

Op 2 februari 2017 werden de geïndexeerde loongrenzen bekendgemaakt die gebruikt worden in de arbeidsongevallenregeling. De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2017.

Voor een arbeidsongeval dat zich voordoet in 2017, zal de verzekeraar voor de berekening van de vergoeding rekening houden met het basisjaarloon dat in de 365 dagen vóór het ongeval werd verdiend, met als maximum 42.270,08 EUR (in 2016: 41.442,43 EUR).

Voor de leerlingen en voor de minderjarige werknemers die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kan het in aanmerking te nemen loon niet lager zijn dan 6.568,38 EUR.
Voor jongeren, ouder dan 18 jaar, die een door de middenstand georganiseerde beroepsopleiding tot ondernemingshoofd volgen, steeg het te hanteren basisloon op 1 januari 2017 tot 19.555,63 EUR (in 2016: 19.172,04 EUR).

Ook voor sportbeoefenaars gelden afwijkende bedragen die als basisloon worden beschouwd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen sportbeoefenaars die wel of niet vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.
Al deze loongrenzen kan u terugvinden in onze sleutelcijfers. Hiervoor surft u naar www.easypay-group.com > sleutelcijfers > sociale uitkeringen > arbeidsongevallen.

Bron:

  • Bericht FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID - Arbeidsongevallen - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, B.S. 2 februari 2017, 15558