• nl
Taalkeuze

Loonnorm van 0% voor 2013-2014

Categorie: Sociaal   Datum: 5/04/2013

De ministerraad van 29 maart 2013 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maximummarge voor de stijging van de lonen voor 2013 en 2014 vastlegt. De maatregel zal de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen in de Europese context versterken.

De maximummarge voor de ontwikkeling van de loonkosten in 2013 en 2014 wordt vastgelegd op 0%. De indexeringen en baremieke verhogingen zijn wettelijk gewaarborgd.

Waarom een koninklijk besluit?

In het kader van haar regeerakkoord eind 2012 stelde de regering een loonnorm van 0% voor (indexering en baremieke verhogingen blijven mogelijk) en dit met het oog op het wegwerken van de loonkloof met onze buurlanden.

In principe maakt de loonnorm deel uit van de tweejaarlijkse onderhandelingen tussen de sociale partners, het zgn. Interprofessioneel Akkoord. Aangezien de sociale partners niet tot een consensus kwamen omtrent de loonnorm en het bemiddelingsvoorstel van de regering van 22 februari 2013 niet hebben aanvaard, ligt de bal opnieuw in het kamp van de regering.

Net als het IPA 2011-2012 is er bijgevolg geen sprake van een “indicatieve” loonnorm. Aangezien de loonnorm opnieuw zal vastgelegd worden bij koninklijk besluit, is hij bindend voor alle partijen.

Dit koninklijk besluit zou eerstdaags moeten verschijnen.

Berekening van de loonnorm van 0%

Welke loonsvoordelen precies deel uitmaken van de loonnorm en hoe de loonnorm over een periode van 2 jaar berekend moet worden, is tot op heden onduidelijk.

Volgens het (niet-aanvaarde) bemiddelingsvoorstel zal de loonnorm van toepassing zijn op alle loonelementen (brutoloon + voordelen van alle aard), behalve:

  • de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (CAO nr. 90);
  • de stijging van de jongerenlonen;
  • de sociale pensioenplannen.

Bovendien moet de loonnorm van 0% verwezenlijkt worden in de periode 2013-2014. Het gaat over een gemiddelde loonkost per werknemer (uitgedrukt in voltijdse equivalenten). Richtlijnen over hoe de gemiddelde loonkost moet berekend worden, zijn echter nog onbestaande. Individuele loonsverhogingen zijn op zich dus niet uitgesloten op voorwaarde dat de gemiddelde loonkost van de onderneming niet stijgt.

Het spreekt voor zich dat de regering op deze punten zo snel mogelijk duidelijkheid moet scheppen.

Sanctie bij niet-naleving van de loonnorm van 0%

Het niet naleven van de loonnorm kan gesanctioneerd worden met administratieve geldboetes, zoals voorzien in de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de tewerkstelling en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Probleem is evenwel dat deze sanctie niet overgenomen werd in het Sociaal Strafwetboek waardoor men zou kunnen argumenteren dat deze sanctie niet kan worden toegepast. Dit laatste werd evenwel al uitdrukkelijk tegengesproken door de Minister van Werk in haar persbericht van 7 juli 2011: “De overtreding van de verplichtingen inzake de loonnorm blijft onverkort sanctioneerbaar, zowel voor de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek als erna. De administratieve geldboete werd wettelijk ingesteld en is nog altijd van toepassing.”

De regering liet al verstaan dat zij de wet van 26 juli 1996 spoedig zal verduidelijken, o.a. wat betreft de sanctioneerbaarheid van de overtreding, wanneer er sprake is van een overtreding, wat begrepen wordt onder loon en loonkost, de berekening van de loonkost, enz.

Bron:

  • Persbericht van de ministerraad van 29 maart 2013;
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen;
  • Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 1 augustus 1996, 20757.