• nl
Taalkeuze

Meer duidelijkheid over de beschikbaarheid van de SWT-er op de arbeidsmarkt?

Categorie: Sociaal   Datum: 15/05/2015

Vanaf 1 januari 2015 moeten volledig werklozen en personen die genieten van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT-er of vroegere "bruggepensioneerde") beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, ongeacht hun leeftijd. De uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of SWT-er blijven vrijgesteld van deze verplichting. 

Op deze maatregel kwam veel protest. In onze nieuwsflash van 13 maart 2015 hebben we de problematiek besproken van de “actieve beschikbaarheid”, de “passieve beschikbaarheid” en de “aangepaste beschikbaarheid” van de volledig werklozen en SWT-ers. 

In de Ministerraad van 8 mei 2015 werden twee ontwerpen van Koninklijk besluit goedgekeurd die enkel betrekking hebben op de situatie van de SWT-ers.

Het eerste ontwerpKB 

Het eerste ontwerpKB verschaft meer duidelijkheid voor de SWT-ers die reeds brugpensioen genieten in het kader van het algemeen stelsel (i.e. op basis van CAO nr. 17). 

Er wordt voorzien in de volgende overgangsmaatregelen die vanaf 1 januari 2015 gelden voor bepaalde categorieën van SWT-ers: 

De volgende SWT-ers zijn vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt:

  1. De SWT-er in een algemeen stelsel die werd ontslagen vóór 1 januari 2015;
  2. De werknemer die SWT in het kader van het algemeen stelsel heeft aangevraagd vóór 1 januari 2015;
  3. De SWT-er die minstens 58 jaar is of 38 jaar beroepsverleden bewijst aan het einde van de opzegperiode indien de erkenning van de onderneming in moeilijkheden of herstructurering vóór 9 oktober 2014 plaatsvond. Let op: de SWT-er die geen 58 jaar is of 38 jaar beroepsverleden telt op het einde van de opzegperiode, moet (aangepast) beschikbaar blijven tot de leeftijd van 60 jaar.

Beheer van eigen bezit:

De volgende categorieën mogen voor eigen rekening en zonder winstoogmerk een activiteit uitoefenen die betrekking heeft op eigen bezit. 

  • De SWT-er in het kader van het algemeen stelsel die vóór 1 januari 2015 werden ontslagen of het stelsel aanvroegen;
  • De SWT-er in het kader van een erkenning van onderneming in moeilijkheden of herstructurering vóór 9 oktober 2014.

Vrijstelling controlekaart:

Alle SWT-ers zijn ambtshalve vrijgesteld van het bezit van een controlekaart, ongeacht de leeftijd.

Vrijstelling tewerkstellingscel:

De SWT-er in een onderneming in herstructurering of moeilijkheden en op voorwaarde dat de datum van de aankondiging van het collectief ontslag gelegen is vóór 9 oktober 2014 of de datum van het individueel ontslag gelegen is vóór 1 januari 2015, moet niet verplicht ingeschreven worden in de tewerkstellingscel indien de werknemer minstens 58 jaar is of 38 jaar beroepsverleden bewijst aan het einde van de opzegperiode.

Het is nog wachten op overgangsmaatregelen die de beschikbaarheidsleeftijd vastleggen en/of categorieën vrijstellen voor de nieuwe instroom van SWT-ers en voor oudere werklozen. De overgangsmaatregelen zouden gelden voor het algemeen stelsel van SWT, voor de specifieke stelsels van nachtarbeid, zwaar beroep, lange loopbanen, de bouwsector en ondernemingen in moeilijkheden en oudere werklozen.

Het tweede ontwerpKB

Het tweede ontwerpKB voert een vrijstelling van arbeidsgeschiktheid in voor alle SWT-ers, ongeacht hun leeftijd en ongeacht het stelsel van SWT. Ingeval van ziekte blijft de SWT-er in het werkloosheidsstelsel en moet dus niet verplicht overgaan naar uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Dit ontwerpKB introduceert ook het begrip “aangepaste beschikbaarheid” in de SWT-reglementering. De SWT-er (die niet vrijgesteld is) moet aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar. Hij/zij moet niet actief op zoek naar werk gaan maar moet wel zijn/haar medewerking verlenen aan de aangepaste persoonlijke begeleiding die georganiseerd wordt door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling. 

Opgelet:

Het betreft nog twee ontwerpKB’s die thans voorgelegd zijn voor advies aan de Raad van State. 

Bron: 

  • Ministerraad van 8 mei 2015;
  • Ontwerp Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
  • Ontwerp Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.