• nl
Taalkeuze

Meer info bekend omtrent de uitvoering en de modaliteiten voor fiscale vrijstelling sociaal passief

Categorie: Sociaal   Datum: 23/05/2014

In het kader van de meerkost die gepaard gaat met de invoering van het eenheidsstatuut, werd voorzien in een aantal compenserende maatregelen.

Eén van deze maatregelen is de fiscale vrijstelling sociaal passief. 

Het maximumbedrag van de fiscale vrijstelling sociaal passief

Het vrij te stellen bedrag van de winsten of baten bedraagt 3 weken bezoldiging per begonnen dienstjaar vanaf het 6de dienstjaar na 1 januari 2014. Vanaf het 21ste dienstjaar na 1 januari 2014 bedraagt de belastingsvrijstelling 1 week bezoldiging per bijkomend begonnen dienstjaar.

Dit vrijgestelde bedrag wordt dan terug aan de winsten of baten toegevoegd op het ogenblik dat de betrokken werknemer het bedrijf om gelijk welke reden verlaat.

Het KB van 25 april 2014 beperkt het loon dat als basis dient voor de vrijstelling.

Het maximale brutomaandloon dat in aanmerking kan genomen worden als berekeningsbasis voor de vrijstelling bedraagt:

  • 100 procent van de schijf van 0,01 EUR tot 1.500,00 EUR;
  • 30 procent van de schijf van 1.500,01 EUR tot 2.600,00 EUR;
  • Niets boven de 2.600 EUR.

Het maximumbedrag kan nog aangepast worden aan de index.

Toepassingsmodaliteiten 

Om de fiscale vrijstelling ‘sociaal passief’ te kunnen genieten, moeten de belastingplichtigen een nominatieve lijst van de tewerkgestelde werknemers ter beschikking van de administratie houden.

Op deze lijst dienen voor elke werknemer volgende gegevens vermeld te worden:

  • de volledige identiteit en, in voorkomend geval, het nationaal nummer;
  • de datum van indiensttreding;
  • de anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut;
  • de bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer zijn betaald of toegekend, met inbegrip van de sociale werknemersbijdragen.

Inwerkingtreding

De maatregel heeft pas een concrete fiscale impact vanaf 2019.

Bron: 

  • KB van 25 april 2014 tot wijziging van het KB/ WIB 92 met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, BS 14 mei 2014, 39116.
  • KB van 25 april 2014 tot wijziging van het KB/ WIB 92 met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, BS 14 mei 2014, 39120.